Warning: The magic method Preloader_Plus\Preloader_Plus::__wakeup() must have public visibility in /home/klient.dhosting.pl/lexpatronum/lexpatronum.pl-ei4u/public_html/wp-content/plugins/preloader-plus/inc/preloader-plus.php on line 94

Warning: The magic method Preloader_Plus_Pro\Preloader_Plus_Pro::__wakeup() must have public visibility in /home/klient.dhosting.pl/lexpatronum/lexpatronum.pl-ei4u/public_html/wp-content/plugins/preloader-plus/preloader-plus-pro/inc/preloader-plus-pro.php on line 59

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/klient.dhosting.pl/lexpatronum/lexpatronum.pl-ei4u/public_html/wp-content/plugins/preloader-plus/inc/preloader-plus.php:94) in /home/klient.dhosting.pl/lexpatronum/lexpatronum.pl-ei4u/public_html/wp-content/plugins/preloader-plus/inc/preloader-plus.php on line 229

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/klient.dhosting.pl/lexpatronum/lexpatronum.pl-ei4u/public_html/wp-content/plugins/preloader-plus/inc/preloader-plus.php:94) in /home/klient.dhosting.pl/lexpatronum/lexpatronum.pl-ei4u/public_html/wp-content/themes/page-builder-framework/functions.php on line 181
Nasze usługi | Kancelaria prawna Lex Patronum

Zobacz, w czym możemy Ci pomóc:

Obszary działań,
za które cenią nas Klienci:

Rejestracja spółek

Dowiedz się więcej

Usługi księgowe

Dowiedz się więcej

Legalizacja pobytu

Dowiedz się więcej

Zatrudnianie Cudzoziemców

Dowiedz się więcej

Upadłość firm

Dowiedz się więcej

Upadłość konsumencka

Dowiedz się więcej

Pozostałe obszary

Obsługa prawna firm

Lex Patronum Kancelaria Prawna oferuje kompleksowe usługi związane z obsługą prawną przedsiębiorstw oraz innych podmiotów.
Obsługa prawna firm obejmuje m.in. konsultacje w oddziale lub siedzibie klienta, udzielanie bieżących porad w formie korespondencji mailowej, konsultacji telefonicznych, a także sporządzanie opinii prawnych. Ponadto, Kancelaria oferuje uczestnictwo wykwalifikowanych i doświadczonych osób 
w negocjacjach z kontrahentami lub potencjalnymi kontrahentami, przeprowadza audyty prawne, reprezentuje przed sądami i organami administracji.
Dodatkowo Kancelaria oferuje pełen zakres działań związanych z tworzeniem i funkcjonowaniem przedsiębiorstwa:

rejestrujemy spółki kapitałowe (spółki akcyjne, spółki z ograniczoną odpowiedzialnością);

rejestrujemy spółki osobowe (spółka jawna, spółka komandytowa, spółka partnerska);

współdziałamy w tworzeniu umowy (statutu) spółki i jej zmian;

tworzymy i opiniujemy regulaminy wewnętrzne;

pomagamy przy rejestracji działalności gospodarczej;

kontaktujemy z urzędami: US, ZUS, KRS;

oferujemy pomoc prawną przy przygotowywaniu obrad organów spółek;

opracowujemy projekty uchwał;

sporządzamy opinie prawne;

tworzymy na życzenie Klienta wzory umów gospodarczych, a także opiniujemy te przedstawiane naszym Klientom przez kontrahentów i inne podmioty;

oferujemy pomoc prawną w uzyskaniu zezwoleń i koncesji oraz wiele innych usług prawnych związanych z szeroko pojętym działaniem przedsiębiorstwa.

PRAWO SPÓŁEK I DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

Proces likwidacji spółki jest finalnym etapem jej funkcjonowania. Kancelaria Prawna Lex Patronum służy pomocą w przeprowadzeniu przez proces likwidacji spółki zarówno w sytuacji, gdy wspólnicy są zgodni, jak również w przypadku pozostawania wspólników w konflikcie, co do sposobu zakończenia działalności i wzajemnych rozliczeń.

Zgodnie z zapisami ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, osobami uprawnionymi do dochodzenia roszczeń są tylko przedsiębiorcy, chociaż czyny nieuczciwej konkurencji to według ustawy również działania naruszające interesy konsumentów. Z istoty wolnego rynku wynika bowiem, że zachowania przedsiębiorców, które są nieuczciwe wobec konsumentów, zagrażają interesom przedsiębiorców konkurencyjnych. Wśród skonkretyzowanych czynów nieuczciwej konkurencji znajdują się zachowania wymierzone wprost w konkurentów rynkowych, takie jak rozpowszechnianie nieprawdziwych wiadomości o innym przedsiębiorcy, naruszenie jego tajemnicy czy też utrudnianie innym przedsiębiorcom dostępu do rynku. Nasz zespół prawników posiada niezbędne doświadczenie w zakresie reprezentowania interesów przedsiębiorców poszkodowanych czynami nieuczciwej konkurencji oraz oskarżonych o popełnienie takich czynów.

Kancelaria Prawna Lex Patronum służy pomocą w przygotowywaniu projektów uchwał organów spółek. Uchwały kolegialnych organów spółek stanowią czynności cywilnoprawne. Uchwały walnych zgromadzeń spółek są wielostronnymi czynnościami prawnymi, różniącymi się od umów tym, że dla ich podjęcia i skuteczności jest koniczne, aby zostały sporządzone w odpowiedniej formie i przy zachowaniu odpowiedniej procedury. Niedochowanie odpowiedniego trybu zawierania uchwały może w konsekwencji skutkować możliwością jej zaskarżenia.

Zasadnicze znaczenie dla prawidłowego funkcjonowania spółki ma zgodna współpraca wspólników. W przypadku spółek kilkuosobowych, prawo przewiduje w określonych przypadkach możliwość wyłączenia Wspólnika. Wyłączenie może nastąpić, o ile zaistnieją ku temu ważne przyczyny uniemożliwiające lub poważnie utrudniające prawidłowe funkcjonowanie spółki. Może być to zarówno nadużywanie przez wspólnika uprawnień w spółce, jak i niewywiązywanie się przez niego z obowiązków wobec spółki spowodowane m.in. długotrwałą chorobą wspólnika, pobytem za granicą, a także konfliktem z pozostałymi wspólnikami.

Procedura przekształcenia spółki polega na zmianie jej formy prawnej przy zachowaniu dotychczasowej pozycji rynkowej, nazwy czy uzyskanych pozwoleń. Przekształceniu mogą ulegać wszystkie spółki prawa handlowego, tj. spółki jawne, spółki partnerskie, spółki komandytowe, spółki komandytowo – akcyjne, spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz spółki akcyjne, a także spółka cywilna, będąca jedynie stosunkiem obligacyjnym, a nie spółką prawa handlowego. Również przedsiębiorca będący osobą fizyczną wykonującą we własnym imieniu działalność gospodarczą może przekształcić prowadzoną przez siebie działalność w jednoosobową spółkę kapitałową, tj. spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością lub spółkę akcyjną. Przeprowadzenie procedury przekształcenia spółki wymaga zachowania szeregu czynności natury formalnej, wymagających wiedzy i doświadczenia z zakresu prawa spółek handlowych i procedury cywilnej. Kancelaria Prawna Lex Patronum służy pomocą w przeprowadzeniu procedury przekształcenia spółki zarówno w zakresie doradztwa na etapie wyboru optymalnej formy prawnej dla prowadzonej przez Państwa działalności, jak i samej procedury przekształcenia oraz uzyskiwania wymaganych koncesji i zezwoleń.

Likwidacja spółek

Zobacz więcej...

Proces likwidacji spółki jest finalnym etapem jej funkcjonowania. Kancelaria Prawna Lex Patronum służy pomocą w przeprowadzeniu przez proces likwidacji spółki zarówno w sytuacji, gdy wspólnicy są zgodni, jak również w przypadku pozostawania wspólników w konflikcie, co do sposobu zakończenia działalności i wzajemnych rozliczeń.

Ochrona konkurencji

Zobacz więcej...

Zgodnie z zapisami ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, osobami uprawnionymi do dochodzenia roszczeń są tylko przedsiębiorcy, chociaż czyny nieuczciwej konkurencji to według ustawy również działania naruszające interesy konsumentów. Z istoty wolnego rynku wynika bowiem, że zachowania przedsiębiorców, które są nieuczciwe wobec konsumentów, zagrażają interesom przedsiębiorców konkurencyjnych. Wśród skonkretyzowanych czynów nieuczciwej konkurencji znajdują się zachowania wymierzone wprost w konkurentów rynkowych, takie jak rozpowszechnianie nieprawdziwych wiadomości o innym przedsiębiorcy, naruszenie jego tajemnicy czy też utrudnianie innym przedsiębiorcom dostępu do rynku. Nasz zespół prawników posiada niezbędne doświadczenie w zakresie reprezentowania interesów przedsiębiorców poszkodowanych czynami nieuczciwej konkurencji oraz oskarżonych o popełnienie takich czynów.

Przygotowywanie projektów uchwał

Zobacz więcej...

Kancelaria Prawna Lex Patronum służy pomocą w przygotowywaniu projektów uchwał organów spółek. Uchwały kolegialnych organów spółek stanowią czynności cywilnoprawne. Uchwały walnych zgromadzeń spółek są wielostronnymi czynnościami prawnymi, różniącymi się od umów tym, że dla ich podjęcia i skuteczności jest koniczne, aby zostały sporządzone w odpowiedniej formie i przy zachowaniu odpowiedniej procedury. Niedochowanie odpowiedniego trybu zawierania uchwały może w konsekwencji skutkować możliwością jej zaskarżenia.

Procedura wyłączenia wspólnika

Zobacz więcej...

Zasadnicze znaczenie dla prawidłowego funkcjonowania spółki ma zgodna współpraca wspólników. W przypadku spółek kilkuosobowych, prawo przewiduje w określonych przypadkach możliwość wyłączenia Wspólnika. Wyłączenie może nastąpić, o ile zaistnieją ku temu ważne przyczyny uniemożliwiające lub poważnie utrudniające prawidłowe funkcjonowanie spółki. Może być to zarówno nadużywanie przez wspólnika uprawnień w spółce, jak i niewywiązywanie się przez niego z obowiązków wobec spółki spowodowane m.in. długotrwałą chorobą wspólnika, pobytem za granicą, a także konfliktem z pozostałymi wspólnikami.

Przekształcenia spółek

Zobacz więcej...

Procedura przekształcenia spółki polega na zmianie jej formy prawnej przy zachowaniu dotychczasowej pozycji rynkowej, nazwy czy uzyskanych pozwoleń. Przekształceniu mogą ulegać wszystkie spółki prawa handlowego, tj. spółki jawne, spółki partnerskie, spółki komandytowe, spółki komandytowo – akcyjne, spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz spółki akcyjne, a także spółka cywilna, będąca jedynie stosunkiem obligacyjnym, a nie spółką prawa handlowego. Również przedsiębiorca będący osobą fizyczną wykonującą we własnym imieniu działalność gospodarczą może przekształcić prowadzoną przez siebie działalność w jednoosobową spółkę kapitałową, tj. spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością lub spółkę akcyjną. Przeprowadzenie procedury przekształcenia spółki wymaga zachowania szeregu czynności natury formalnej, wymagających wiedzy i doświadczenia z zakresu prawa spółek handlowych i procedury cywilnej. Kancelaria Prawna Lex Patronum służy pomocą w przeprowadzeniu procedury przekształcenia spółki zarówno w zakresie doradztwa na etapie wyboru optymalnej formy prawnej dla prowadzonej przez Państwa działalności, jak i samej procedury przekształcenia oraz uzyskiwania wymaganych koncesji i zezwoleń.

PRAWO RODZINNE

Instytucja separacji zbliżona jest do rozwodu, aczkolwiek nie kończy jeszcze definitywnie małżeństwa. Separacja prawna polega w Polsce na uchyleniu wspólnoty małżeńskiej, jednak bez prawa wstępowania przez małżonków w nowy związek małżeński oraz bez zniesienia niektórych obowiązków wiążących małżonków, w tym obowiązku wzajemnej pomocy. Przesłanką separacji jest zupełny (lecz nietrwały) rozkład pożycia małżonków rozumiany jako całkowity zanik więzi psychicznej, fizycznej oraz gospodarczej pomiędzy małżonkami. Nie można jej jednak orzec, jeżeli z tego powodu ucierpiałoby dobro wspólnych małoletnich dzieci małżonków lub jeżeli udzielenie separacji byłoby sprzeczne z zasadami współżycia społecznego. Separację można natomiast orzec na zgodny wniosek małżonków, gdy nie mają oni wspólnych małoletnich dzieci. Sąd nie orzeka wówczas o winie rozkładu pożycia, lecz następują takie skutki, jakby żaden z małżonków nie ponosił winy. Według prawa polskiego orzeczenie separacji wywołuje skutki w dużym stopniu podobne do orzeczenia rozwodu. Zasadnicza różnica między rozwodem a separacją polega na tym, iż orzeczenie separacji nie powoduje ustania małżeństwa. Wskutek orzeczenia separacji ustaje wspólność majątkowa pomiędzy małżonkami, nie działa również domniemanie pochodzenia od męża matki dziecka urodzonego po upływie 300 dni od ustania separacji. Ustaje jednak obowiązek wspólnego pożycia.

Niezależnie od tego, czy małżonkowie są zgodni w kwestii zakończenia związku małżeńskiego czy też istnieje między nimi rzeczywisty konflikt i konieczne jest ustalenie winy rozpadu małżeństwa, postępowanie rozwodowe to trudny i emocjonalny proces. Z samym rozwodem wiąże się także szereg dodatkowych kwestii, takich jak uregulowanie władzy rodzicielskiej, kontaktów z dziećmi czy zasad korzystania ze wspólnego mieszkania na czas postępowania. Istotną rolę odgrywają również kwestie alimentacyjne. Po przeprowadzonym postępowaniu należy również odpowiednio podzielić dotychczasowy majątek wspólny. Pomoc prawnika w takim postępowaniu może okazać się nieodzowna. Kwestia ustalenia stopnia winy w rozkładzie więzi, kwestie dotyczące uregulowania kontaktów z dziećmi to skomplikowane zagadnienia wymagające odpowiedniego specjalisty. W przypadku gdy rozwodzący się są w stanie wypracować zasady wykonywania władzy rodzicielskiej i kontaktów z dziećmi, Kancelaria Lex Patronum służy pomocą w sporządzeniu tzw. porozumienia rodzicielskiego, którego przedstawienie w sądzie może skrócić postępowanie rozwodowe.

Podziału majątku wspólnego można dokonać na etapie postępowania rozwodowego lub bezpośrednio po jego zakończeniu. Podział majątku po ustaniu małżeństwa może nastąpić na dwa sposoby – umownie lub sądowo. Podział umowny możliwy jest w sytuacji, gdy strony są w stanie porozumieć się w kwestii podziału. Wówczas wystarczy umowa pomiędzy stronami, której przedmiotem będzie sposób podziału majątku pomiędzy byłych małżonków. Jeżeli jednak między byłymi małżonkami istnieje silny spór, niezbędnym będzie uregulowanie tej kwestii w sposób sądowy. Podział majątku na drodze postępowania sądowego obejmuje, co do zasady, całość majątku wspólnego – jedynie z bardzo ważnych powodów sąd może dokonać podziału jedynie jego części. W toku postępowania sąd ustala skład i wartość majątku, ustala istniejące pomiędzy stronami roszczenia oraz dokonuje ostatecznie podziału majątku. W przedmiotowym postępowaniu strony mogą dochodzić ustalenia nierównych podziałów, zwrotu wydatków i nakładów z majątku osobistego jednego z małżonków do majątku wspólnego, bądź z majątku wspólnego na rzecz majątku jednego z małżonków. Postępowanie podziałowe wymaga odpowiednio przygotowanych dowodów i w tym celu warto skorzystać z profesjonalnej pomocy prawnika.

Możliwość zasądzenia alimentów na dziecko uzależniona jest od wykazania dwóch powiązanych ze sobą przesłanek – usprawiedliwionych potrzeb dziecka oraz możliwości zarobkowych zobowiązanego do ich opłacania. Zasadniczo obowiązek alimentacyjny trwa dopóki dziecko nie jest w stanie utrzymywać się samodzielnie. Z reguły nawet dorosłe dziecko, które uczy się lub studiuje, powinno być jednak utrzymywane przez rodziców. Wobec Sądu należy zatem odpowiednio uzasadnić, iż zobowiązany jest w stanie łożyć na utrzymanie dziecka, opisać sytuację majątkową swoją oraz pozwanego, a także dokonać obliczeń wydatków ponoszonych na rzecz dziecka. Odpowiednio sporządzony pozew, oprócz wymogów formalnych dla pism procesowych musi ponadto zawierać konkretne dowody w postaci np. dokumentów, rachunków czy zaświadczeń. Pomoc prawnika przy sporządzeniu takiego wniosku oraz późniejsza reprezentacja może spowodować zasądzenie na rzecz dziecka adekwatnych alimentów związanych z jego potrzebami.
Oprócz wsparcia w procesie o ustalenie alimentów, nasza Kancelaria oferuje również swoje usługi w zakresie:

 • reprezentacji i doradztwa w postępowaniu o obniżenie lub podwyższenie zasądzonych alimentów,
 • reprezentacji i doradztwa w postępowaniu o uchylenie obowiązku alimentacyjnego,
 • reprezentacji i doradztwa w procesach alimentacyjnych pomiędzy rozwiedzionymi małżonkami.
 • reprezentacji i doradztwa w procesach o ustalenie obowiązku alimentacyjnego pomiędzy dalszymi członkami rodziny.

Separacja

Zobacz więcej...

Instytucja separacji zbliżona jest do rozwodu, aczkolwiek nie kończy jeszcze definitywnie małżeństwa. Separacja prawna polega w Polsce na uchyleniu wspólnoty małżeńskiej, jednak bez prawa wstępowania przez małżonków w nowy związek małżeński oraz bez zniesienia niektórych obowiązków wiążących małżonków, w tym obowiązku wzajemnej pomocy. Przesłanką separacji jest zupełny (lecz nietrwały) rozkład pożycia małżonków rozumiany jako całkowity zanik więzi psychicznej, fizycznej oraz gospodarczej pomiędzy małżonkami. Nie można jej jednak orzec, jeżeli z tego powodu ucierpiałoby dobro wspólnych małoletnich dzieci małżonków lub jeżeli udzielenie separacji byłoby sprzeczne z zasadami współżycia społecznego. Separację można natomiast orzec na zgodny wniosek małżonków, gdy nie mają oni wspólnych małoletnich dzieci. Sąd nie orzeka wówczas o winie rozkładu pożycia, lecz następują takie skutki, jakby żaden z małżonków nie ponosił winy. Według prawa polskiego orzeczenie separacji wywołuje skutki w dużym stopniu podobne do orzeczenia rozwodu. Zasadnicza różnica między rozwodem a separacją polega na tym, iż orzeczenie separacji nie powoduje ustania małżeństwa. Wskutek orzeczenia separacji ustaje wspólność majątkowa pomiędzy małżonkami, nie działa również domniemanie pochodzenia od męża matki dziecka urodzonego po upływie 300 dni od ustania separacji. Ustaje jednak obowiązek wspólnego pożycia.

Postępowanie rozwodowe

Zobacz więcej...

Niezależnie od tego, czy małżonkowie są zgodni w kwestii zakończenia związku małżeńskiego czy też istnieje między nimi rzeczywisty konflikt i konieczne jest ustalenie winy rozpadu małżeństwa, postępowanie rozwodowe to trudny i emocjonalny proces. Z samym rozwodem wiąże się także szereg dodatkowych kwestii, takich jak uregulowanie władzy rodzicielskiej, kontaktów z dziećmi czy zasad korzystania ze wspólnego mieszkania na czas postępowania. Istotną rolę odgrywają również kwestie alimentacyjne. Po przeprowadzonym postępowaniu należy również odpowiednio podzielić dotychczasowy majątek wspólny. Pomoc prawnika w takim postępowaniu może okazać się nieodzowna. Kwestia ustalenia stopnia winy w rozkładzie więzi, kwestie dotyczące uregulowania kontaktów z dziećmi to skomplikowane zagadnienia wymagające odpowiedniego specjalisty. W przypadku gdy rozwodzący się są w stanie wypracować zasady wykonywania władzy rodzicielskiej i kontaktów z dziećmi, Kancelaria Lex Patronum służy pomocą w sporządzeniu tzw. porozumienia rodzicielskiego, którego przedstawienie w sądzie może skrócić postępowanie rozwodowe.

Podział majątku wspólnego

Zobacz więcej...

Podziału majątku wspólnego można dokonać na etapie postępowania rozwodowego lub bezpośrednio po jego zakończeniu. Podział majątku po ustaniu małżeństwa może nastąpić na dwa sposoby – umownie lub sądowo. Podział umowny możliwy jest w sytuacji, gdy strony są w stanie porozumieć się w kwestii podziału. Wówczas wystarczy umowa pomiędzy stronami, której przedmiotem będzie sposób podziału majątku pomiędzy byłych małżonków. Jeżeli jednak między byłymi małżonkami istnieje silny spór, niezbędnym będzie uregulowanie tej kwestii w sposób sądowy. Podział majątku na drodze postępowania sądowego obejmuje, co do zasady, całość majątku wspólnego – jedynie z bardzo ważnych powodów sąd może dokonać podziału jedynie jego części. W toku postępowania sąd ustala skład i wartość majątku, ustala istniejące pomiędzy stronami roszczenia oraz dokonuje ostatecznie podziału majątku. W przedmiotowym postępowaniu strony mogą dochodzić ustalenia nierównych podziałów, zwrotu wydatków i nakładów z majątku osobistego jednego z małżonków do majątku wspólnego, bądź z majątku wspólnego na rzecz majątku jednego z małżonków. Postępowanie podziałowe wymaga odpowiednio przygotowanych dowodów i w tym celu warto skorzystać z profesjonalnej pomocy prawnika.

Postępowanie alimentacyjne

Zobacz więcej...

Możliwość zasądzenia alimentów na dziecko uzależniona jest od wykazania dwóch powiązanych ze sobą przesłanek – usprawiedliwionych potrzeb dziecka oraz możliwości zarobkowych zobowiązanego do ich opłacania. Zasadniczo obowiązek alimentacyjny trwa dopóki dziecko nie jest w stanie utrzymywać się samodzielnie. Z reguły nawet dorosłe dziecko, które uczy się lub studiuje, powinno być jednak utrzymywane przez rodziców. Wobec Sądu należy zatem odpowiednio uzasadnić, iż zobowiązany jest w stanie łożyć na utrzymanie dziecka, opisać sytuację majątkową swoją oraz pozwanego, a także dokonać obliczeń wydatków ponoszonych na rzecz dziecka. Odpowiednio sporządzony pozew, oprócz wymogów formalnych dla pism procesowych musi ponadto zawierać konkretne dowody w postaci np. dokumentów, rachunków czy zaświadczeń. Pomoc prawnika przy sporządzeniu takiego wniosku oraz późniejsza reprezentacja może spowodować zasądzenie na rzecz dziecka adekwatnych alimentów związanych z jego potrzebami.
Oprócz wsparcia w procesie o ustalenie alimentów, nasza Kancelaria oferuje również swoje usługi w zakresie:

 • reprezentacji i doradztwa w postępowaniu o obniżenie lub podwyższenie zasądzonych alimentów,
 • reprezentacji i doradztwa w postępowaniu o uchylenie obowiązku alimentacyjnego,
 • reprezentacji i doradztwa w procesach alimentacyjnych pomiędzy rozwiedzionymi małżonkami.
 • reprezentacji i doradztwa w procesach o ustalenie obowiązku alimentacyjnego pomiędzy dalszymi członkami rodziny.

USŁUGI PRAWNE

Kancelaria Lex Patronum służy pomocą w szerokim spektrum spraw z różnych dziedzin prawa. Porad udzielamy w siedzibie Kancelarii, oraz za pośrednictwem Internetu. Niezależnie od zagadnienia nasz zespół doświadczonych prawników dołoży wszelkich starań, by udzielić Państwu wyczerpującej odpowiedzi na pojawiające się pytania i wątpliwości. Nasi prawnicy dokonają wszechstronnej analizy dostarczonej przez Państwa dokumentacji i przedstawią Państwu optymalną z punktu widzenia Państwa interesów drogę do osiągnięcia wyznaczonego celu.

Zapewniamy Państwu asystę profesjonalnego pełnomocnika procesowego w postępowaniu przed sądem lub organem administracji. Fachowa i aktywna pomoc doświadczonego pełnomocnika wydatnie zwiększy Państwa szanse na pozytywne rozstrzygnięcie sprawy.

Większość czynności dokonywanych pomiędzy osobami fizycznymi czy też prawnymi, wymaga odpowiedniego uregulowania umową. Celem zabezpieczenia interesów strony do umowy muszą zostać jednak zawarte odpowiednie klauzule. Klauzulę mogą dotyczyć kar umownych, odstępnego, zadatku, siły wyższej a także innych zasad. Kancelaria Lex Patronum pomoże Państwu w takim skonstruowaniu umowy, by była ona w pełni zgodna z prawem i zabezpieczała Państwa interesy przy równoczesnym poszanowaniu interesów kontrahenta, co z kolei pozwoli na jej sfinalizowanie.

Lex Patronum Kancelaria Prawna zatrudnia i współpracuje z kadrą wykwalifikowanych, doświadczonych i dynamicznych prawników. Szerokie spektrum zagadnień, w jakich specjalizują się nasi prawnicy pozwala nam na zapewnienie klientom kompleksowej obsługi prawnej na najwyższym poziomie. Oferujemy pełną obsługę prawną spraw z zakresu szeroko rozumianego prawa cywilnego, gospodarczego i administracyjnego. Na zlecenie klienta sporządzamy wszelkie pisma procesowe wszczynające postępowania, takie jak:

 • Pozew,
 • Zawezwanie do próby ugodowej,
 • Wnioski i zawiadomienia,
W razie konieczności wstępujemy do toczących się postępowań w charakterze pełnomocnika sporządzając niezbędne środki odwoławcze, w tym:
 • Apelacje,
 • Odwołania,
 • Zażalenia,
 • Skargi,
 • Wnioski o ponowne rozpatrzenie sprawy.
Zawsze bierzemy pod uwagę oczekiwania klienta, jak również dokonujemy realnej oceny merytorycznej danej sprawy, dzięki czemu mogą Państwo w pełni świadomie podjąć decyzję dotyczącą podejmowanych kroków i związanego z tym ryzyka.

Sporządzanie pism procesowych

Zobacz więcej...

Kancelaria Lex Patronum służy pomocą w szerokim spektrum spraw z różnych dziedzin prawa. Porad udzielamy w siedzibie Kancelarii, oraz za pośrednictwem Internetu. Niezależnie od zagadnienia nasz zespół doświadczonych prawników dołoży wszelkich starań, by udzielić Państwu wyczerpującej odpowiedzi na pojawiające się pytania i wątpliwości. Nasi prawnicy dokonają wszechstronnej analizy dostarczonej przez Państwa dokumentacji i przedstawią Państwu optymalną z punktu widzenia Państwa interesów drogę do osiągnięcia wyznaczonego celu.

Reprezentacja

Zobacz więcej...

Zapewniamy Państwu asystę profesjonalnego pełnomocnika procesowego w postępowaniu przed sądem lub organem administracji. Fachowa i aktywna pomoc doświadczonego pełnomocnika wydatnie zwiększy Państwa szanse na pozytywne rozstrzygnięcie sprawy.

Sporządzanie umów

Zobacz więcej...

Większość czynności dokonywanych pomiędzy osobami fizycznymi czy też prawnymi, wymaga odpowiedniego uregulowania umową. Celem zabezpieczenia interesów strony do umowy muszą zostać jednak zawarte odpowiednie klauzule. Klauzulę mogą dotyczyć kar umownych, odstępnego, zadatku, siły wyższej a także innych zasad. Kancelaria Lex Patronum pomoże Państwu w takim skonstruowaniu umowy, by była ona w pełni zgodna z prawem i zabezpieczała Państwa interesy przy równoczesnym poszanowaniu interesów kontrahenta, co z kolei pozwoli na jej sfinalizowanie.

Podział majątku wspólnego

Zobacz więcej...

Lex Patronum Kancelaria Prawna zatrudnia i współpracuje z kadrą wykwalifikowanych, doświadczonych i dynamicznych prawników. Szerokie spektrum zagadnień, w jakich specjalizują się nasi prawnicy pozwala nam na zapewnienie klientom kompleksowej obsługi prawnej na najwyższym poziomie. Oferujemy pełną obsługę prawną spraw z zakresu szeroko rozumianego prawa cywilnego, gospodarczego i administracyjnego. Na zlecenie klienta sporządzamy wszelkie pisma procesowe wszczynające postępowania, takie jak:

 • Pozew,
 • Zawezwanie do próby ugodowej,
 • Wnioski i zawiadomienia,
W razie konieczności wstępujemy do toczących się postępowań w charakterze pełnomocnika sporządzając niezbędne środki odwoławcze, w tym:
 • Apelacje,
 • Odwołania,
 • Zażalenia,
 • Skargi,
 • Wnioski o ponowne rozpatrzenie sprawy.
Zawsze bierzemy pod uwagę oczekiwania klienta, jak również dokonujemy realnej oceny merytorycznej danej sprawy, dzięki czemu mogą Państwo w pełni świadomie podjąć decyzję dotyczącą podejmowanych kroków i związanego z tym ryzyka.

Polecamy partnera

Wirtualne biuro

Wirtualne Biuro to najbardziej ekonomiczna propozycja wynajmu powierzchni biurowej oraz adresu do zarejestrowania swojej firmy w centralnej lokalizacji w Krakowie dla przedsiębiorców i firm które nie potrzebują wynajmować fizycznego lokalu biurowego.
Szczególnie zapraszamy do skorzystania z naszych usług:
 • przedsiębiorców rozpoczynających własną działalność gospodarczą
 • firm szukających powierzchni biurowej do wynajęcia w centrum Krakowa
 • przedsiębiorców, którzy chcą zarejestrować własną działalność gospodarczą w centrum Krakowa, a równocześnie nie chcą płacić za wynajem osobnego lokalu.

W ofercie dostępne zarówno podstawowe pakiety korenspodycyjne, jak i pakiety Biznes Start i Biznes Plus.

Jak możemy Ci pomóc?‎

Zadzwoń do nas lub skorzystaj z formularza.

FAQ - najczęściej zadawane pytania

Tak, dzięki wcześniejszej rezerwacji terminu będziemy mogli zagwarantować odpowiednią ilość czasu dla Twojej sprawy.
Tak, udzielamy konsultacji przez internet. Obsługujemy również Klientów będących za granicą np. za pomocą wideorozmów. W przypadku tej formy konsultacji obowiązuje przedpłata.
Warto zabrać ze sobą dokumenty, które mogą mieć znaczenie dla sprawy. Mogą one pomóc w lepszym zrozumieniu Twojej sytuacji prawnej.
Oczywiście, stosujemy politykę ochrony danych osobowych RODO i zapewniamy pełną dyskrecję i profesjonalizm.
Świadczymy kompleksowe usługi dla firm, przedsiębiorców i innych podmiotów niezależnie od ich wielkości.
Jeśli sprawa budzi wątpliwości, każdy nasz Klient zostaje natychmiast poinformowany o ryzyku przegrania sprawy.
Prowadzimy sprawy nie tylko na terenie województwa małopolskiego, ale również na terenie całego kraju, jak również z zagranicy na podstawie przepisów prawa polskiego.

Napisz do nas:

Scroll to Top Call Now Button