9:00 - 17:00

Godziny Otwarcia od Pon. - Pt.

+48 535 882 478

Umów się na konsultację

Facebook

Fundacja

Kontakt

Szukaj
 

Upadłość konsumencka

Skorzystaj z upadłości i możliwości oddłużenia

Czym jest upadłość konsumencka?

Wielu ludzi boryka się z obecnie z problemem zadłużenia względem banków i innych instytucji kredytowych. Niejednokrotnie zdarza się, iż osoba zmuszona nadzwyczajnymi okolicznościami wynikającymi na przykład z choroby własnej lub osoby najbliższej, podejmuje zobowiązania, których nie jest w stanie spłacać. Brak regulowania zobowiązań pieniężnych wiąże się natomiast z zajęciami komorniczymi emerytur, rent czy wynagrodzeń. Szansą dla takich osób na wyjście z spirali zadłużenia jest tzw. „upadłość konsumencka”.

Darmowa konsultacja telefoniczna

Dowiedz się co robić

Jak ogłosić upadłość konsumencką?

Cały proces orzekania o upadłości konsumenckiej rozpoczyna złożenie odpowiedniego wniosku. Od 1 stycznia 2016 r. wniosek ten sporządzany jest na specjalnym formularzu przygotowanym przez Ministerstwo Sprawiedliwości. W specjalnej tabeli należy umieścić spis całego dotychczasowego majątku a także wyjawić wszystkich wierzycieli wraz z przysługującymi im kwotami. Wniosek o ogłoszenie upadłości powinien być nadto należycie opłacony. Opłata za złożenie wniosku jest opłatą podstawową – najniższą opłatą, o której mowa w ustawie z dnia 25 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych i wynosi obecnie 30 zł.

Upadłość konsumencka umożliwia niejako kasację długów. Prowadzi ona do likwidacji zobowiązań, które powstały przed dniem ogłoszenia upadłości i nie zostały spłacone.

Po ogłoszeniu upadłości sąd wyznacza dłużnikowi syndyka, który przeprowadzi proces likwidacji zadłużenia. Zwieńczeniem postępowania upadłościowego jest ustalenie przez sąd planu spłaty. Obejmuje on część wierzytelności niezaspokojonych z likwidacji majątku upadłego powstałych przed ogłoszeniem upadłości oraz wszystkie wierzytelności przypadające za czas po ogłoszeniu upadłości. Sąd ustala jaka część dochodów konsumenta przeznaczana będzie na zaspokojenie tych wierzytelności i w jakim okresie konsument będzie miał wykonywać obowiązki związane z planem spłaty.

Ustalając plan spłaty wierzycieli, sąd bierze pod uwagę możliwości zarobkowe upadłego, konieczność utrzymania upadłego i osób pozostających na jego utrzymaniu, w tym ich potrzeby mieszkaniowe, wysokość niezaspokojonych wierzytelności i realność ich zaspokojenia w przyszłości. W postanowieniu o ustaleniu planu spłaty wierzycieli sąd określa, w jakim zakresie i w jakim czasie, nie dłuższym niż 36 miesięcy, konsument jest obowiązany spłacać zobowiązania wynikające z listy wierzytelności i jaka część zobowiązań upadłego powstałych przed dniem ogłoszenia upadłości zostanie umorzona po wykonaniu planu spłaty. Plan spłaty jest więc ustaleniem przez sąd warunków i okresu próby, w którym badana jest uczciwość i rzetelność płatnicza konsumenta.

Po wykonaniu przez konsumenta planu spłaty sąd umarza pozostałe zobowiązania konsumenta. Jeżeli dłużnik nie posiada żadnego zbywalnego majątku do oddłużenia dojdzie bez obowiązku sporządzenia planu spłaty. Pomyślne przeprowadzenie całej procedury prowadzi więc do zdjęcia z dłużnika ciężaru regulowania zobowiązań przekraczających jego siły i możliwości.

Upadłość konsumencka = SZANSA na wyjście z długów i nowy START!

Kiedy wniosek o upadłość konsumencką może być oddalony?

1) Dłużnik doprowadził do swojej niewypłacalności albo istotnie zwiększył jej stopień umyślnie lub w skutek rażącego niedbalstwa (np.: zaciągnął kredyt nie będąc w stanie go spłacać a pieniądze z niego uzyskane przeznaczył na poprawę własnego statusu życiowego);

 

2) W stosunku do konsumenta prowadzono już konsumenckie postępowanie upadłościowe, ale zostało ono umorzone z innych przyczyn niż na wniosek konsumenta;

 

3) Dłużnik prowadząc jeszcze działalność gospodarczą w odpowiednim momencie nie zgłosił jej upadłości;

 

4) Czynność prawna dłużnika została prawomocnie uznana za dokonaną z pokrzywdzeniem wierzycieli;

 

5) Jeżeli dane podane przez dłużnika we wniosku są niezgodne z prawdą lub niezupełne, chyba że niezgodność lub niezupełność nie są istotne lub przeprowadzenie postępowania jest uzasadnione względami słuszności lub względami humanitarnymi.

Skontaktuj się z nami. Wspólnie rozwiążemy Twój problem

Zadzwoń pod numer:

Skorzystaj z formularza:

Skontaktuj się

Zadzwoń lub prześlij zapytanie

Usługi

Kancelaria Prawna Lex Patronum
  • Rejestracja Spółek
  • Upadłość Firmy
  • Upadłość Konsumenta
  • Obsługa Obcokrajowców
  • Porady Prawne Online
  • Odszkodowania