Legalizacja pobytu w Polsce

Zmiana pracodawcy w trakcie wyrabiania zezwolenia

Czy osoba będąca w trakcie ubiegania się o pobyt czasowy w Polsce z dostępem do rynku pracy może zmienić pracodawcę w trakcie postępowania ? Czy wymaga to rozpoczęcia nowego postępowania bądź czy możemy zrobić to w trakcie obecnie trwającego ?

Cudzoziemiec , który złożył wniosek o udzielenie pobytu czasowego w Polsce a którego podstawą jest chęć wnioskodawcy do podjęcia lub kontynuowania zatrudnienia, może zmienić potencjalnego pracodawcę w trakcie trwania postępowania administracyjnego. Nie wymaga to rozpoczęcia nowego postępowania i powtórnego składania wniosku lecz zgłoszenia tego faktu do odpowiedniego Urzędu Wojewódzkiego.
Cudzoziemiec pragnący wykonywać pracę w Polsce przez okres przekraczający min. 3 miesiące celem legalizacji swojego pobytu musi za pośrednictwem Urzędu Wojewódzkiego złożyć do Wojewody wniosek o pobyt czasowy.
W sekcji E wniosku, wnioskodawca podaje dane pracodawcy u którego zamierza podjąć pracę. Podaje jego nazwę (imię i nazwisko w przypadku pracodawcy będącego osobą fizyczną), siedzibę oraz numer NIP i KRS (w przypadku spółek). Oprócz tego cudzoziemiec musi w należy sposób wskazać na jakim stanowisku będzie zatrudniony, w jakim miejscu będzie świadczył pracę oraz w jakim wymiarze i za jakim wynagrodzeniem. Dodatkowo cudzoziemiec zobowiązany jest opisać swój zakres obowiązków.
Zmiana którego któregokolwiek wpisu we wniosku opisującego podstawę pobytową wymaga zgłoszenia tego faktu do urzędu rozpatrującego wniosek. Wnioskodawca powinien to zrobić jak najszybciej to możliwe, gdyż w przypadku gdy Wojewoda wyda już zaświadczenia będzie on musiał ubiegać się o nowe zezwolenie na pobyt czasowy.

Kiedy cudzoziemiec nie musi wyrabiać nowego zezwolenia ?

Jedynie zmiana siedziby lub miejsca zamieszkania, nazwy lub formy prawnej pracodawcy lub jego przejęcie przez innego pracodawcę (także przejście zakładu pracy lub jego części na innego pracodawcę) lub zastąpienie umowy cywilnoprawnej – umową o pracę nie wymaga zmiany lub wydania nowego zezwolenia na pobyt czasowy.
Wykonanie przez cudzoziemca obowiązku zawiadomienia Wojewody o ustaniu zatrudnienia lub miejsca jego świadczenia, pozwala Wojewodzie na wszczęcie postępowania w przedmiocie cofnięcia zezwolenia na pobyt czasowy na postawie. Zezwolenie na pobyt czasowy cofa się bowiem cudzoziemcowi, gdy ustał cel pobytu, który był powodem udzielenia zezwolenia na pobyt czasowy. Nie zawiadomienie Wojewody o ustaniu przyczyny udzielenia zezwolenia, może spowodować odmowę udzielenia kolejnego zezwolenia na pobyt czasowy (nowy wniosek będzie można złożyć dopiero po upływie roku).
Nieco inna sytuacja ma miejsce w przypadku samej zmiany stanowiska. W przypadku powierzenia wykonywania innej pracy, pracodawca może ją powierzyć cudzoziemcowi mu na okresy łącznie nieprzekraczające 30 dni w roku kalendarzowym. Jeżeli jednak pracodawca chciałby powierzyć inną pracę na dłuższy czas, konieczne jest wystąpienie po nowe zezwolenie obejmujące zmieniony zakres czynności.

Podstawa prawna:

  • art. 98 ust. 1, ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz.U. 2013 poz. 1650 ze zm.),
  • art. 101, ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz.U. 2013 poz. 1650 ze zm.),
  • art. 102, ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz.U. 2013 poz. 1650 ze zm.),
  • art. 113 ust. 1, ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz.U. 2013 poz. 1650 ze zm.),
  • art. 88f ust. 1b, ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. 2004 nr 99 poz. 100 ze zm.).

Jak możemy Ci pomóc?

Legalizacja pobytu w Polsce​

Udzielamy kompleksowej pomocy w przygotowaniu wszystkich dokumentów niezbędnych do zalegalizowania pobytu i pracy Cudzoziemca na terenie Polski. Nasza praca polega na skompletowaniu wszystkich potrzebnych dokumentów, ich wypełnieniu i złożeniu do odpowiednich instytucji państwowych. Zakończenie naszego zadania ma miejsce w momencie otrzymania przez naszego Klienta pozytywnej decyzji o możliwości zatrudnienia.
Scroll to Top Call Now Button