Legalizacja pobytu w Polsce

Możliwość wyjazdu z Polski

Czy osoba ubiegająca się o pobyt czasowy w Polsce na podstawie pieczątki wbitej do paszportu bądź potwierdzenia złożenia wniosku w urzędzie może wyjechać poza Polskę i do niej wrócić jeżeli legalny pobyt w Polsce na podstawie wizy bądź paszportu biometrycznego się skończył ?

Jeżeli wniosek o udzielenie cudzoziemcowi zezwolenia na pobyt został złożony w czasie jego legalnego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i nie zawiera braków formalnych lub braki formalne zostały uzupełnione w podanym terminie wojewoda umieszcza w dokumencie podróży cudzoziemca odcisk stempla, który potwierdza złożenie wniosku o udzielenie mu zezwolenia na pobyt stały.

Kwestia legalności pobytu cudzoziemca na terytorium Polski.

Dzięki stemplowi cudzoziemiec może nie obawiać się kontroli legalności swojego pobytu dopóki przebywa w Polsce. Na podstawie stempla cudzoziemiec może wyjechać do kraju ojczystego, z tym zastrzeżeniem że aby wrócić będzie musiał posiadać ważną wizę.
Samo złożenie wniosku nie daje jednak cudzoziemcowi możliwości wyjazdu z Polski do innego kraju Unii Europejskiej lub strefy Schengen.
Podstawą prawną takiego rozwiązania jest art. 108 ustawy o cudzoziemcach. Przepis ten umożliwia cudzoziemcowi na legalny pobyt na terytorium Polski w czasie trwania postępowania administracyjnego w sprawie zezwolenia na pobyt stały do dnia wydania decyzji ostatecznej, nawet wówczas, gdyby cudzoziemiec w trakcie postępowania utracił dotychczasowy tytuł prawny, np. ze względu na upływ zezwolenia na pobyt czasowy.
Skuteczne i terminowe złożenie wniosku nakłada na wojewodę obowiązek umieszczenia w dokumencie podróży cudzoziemca odcisku stempla potwierdzającego złożenie wniosku o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy. Pobyt cudzoziemca na terytorium Polski uważa się za zgodny z przepisami od dnia przedłożenia wniosku do dnia, w którym decyzja w sprawie udzielenia zezwolenia na pobyt czasowy stanie się ostateczna.
Zasada ta nie obowiązuje w odniesieniu do cudzoziemca, w stosunku do którego na jego wniosek zawieszono postępowanie w sprawie udzielenia zezwolenia na pobyt czasowy.
Wniosek o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy może być złożony jedynie w trakcie legalnego przebywania cudzoziemca na terytorium Polski. Gdyby cudzoziemiec złożył wniosek pozostając w Polsce nielegalnie, wówczas wojewoda nie będzie mógł rozpatrzeć go pozytywnie.
Wprowadzenie takiego uregulowania zostało podyktowane długością procedury administracyjnych. Utrata legalności pobytu w trakcie wydawania decyzji skutkowałaby bowiem zawsze koniecznością wydania decyzji odmownej. Ochrona legalności pobytu wynikająca z trwa do dnia uprawomocnienia się decyzji. Organem wydającym decyzję w przedmiocie udzielania bądź odmowy udzielenia zezwolenia na pobyt czasowy jest właściwy wojewoda. W przypadku udzielenia decyzji odmownej, organem rozpatrującym złożone odwołanie jest Szef Urzędu do spraw Cudzoziemców. W przypadku zatem wydania decyzji negatywnej przez wojewodę i złożenia w terminie odwołania do organu wyższej instancji (ustawa przewiduje termin 14 dni na złożenia odwołania), do czasu rozpoznania odwołania, pobyt cudzoziemca pozostaje legalny na terytorium RP.
W przypadku uchybień decyzji podtrzymanych przez Szefa Urzędu do spraw Cudzoziemców, cudzoziemcowi przysługuje jeszcze prawo zaskarżenia decyzji ostatecznej do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Samo złożenie skargi do sądu nie wstrzymuje jednak obowiązku wynikającego z negatywnej decyzji (w rzeczywistości będzie to zatem obowiązek opuszczenia granic kraju). Cudzoziemiec może jednak złożyć do sądu wniosek o wstrzymanie wykonania decyzji na czas zakończenia postępowania sądowo-administracyjnego.

Podstawa prawna:

  • art. 61 § 2 i 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz.U. 2002 nr 153 poz. 1270 ze zm.),
  • art. 108 ust. 1 i 2 ustawy z dnia z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz.U. 2013 poz. 1650 ze zm.)

Jak możemy Ci pomóc?

Legalizacja pobytu w Polsce​

Udzielamy kompleksowej pomocy w przygotowaniu wszystkich dokumentów niezbędnych do zalegalizowania pobytu i pracy Cudzoziemca na terenie Polski. Nasza praca polega na skompletowaniu wszystkich potrzebnych dokumentów, ich wypełnieniu i złożeniu do odpowiednich instytucji państwowych. Zakończenie naszego zadania ma miejsce w momencie otrzymania przez naszego Klienta pozytywnej decyzji o możliwości zatrudnienia.
Scroll to Top Call Now Button