Legalizacja pobytu w Polsce

Małżeństwo z obywatelem RP a ubieganie się o obywatelstwo”

Samo wstąpienie w związek małżeński z obywatelem RP nie jest samodzielną podstawą do ubiegania się o obywatelstwo Polski. Jeżeli jesteśmy jednak małżonkiem/małżonką Polaka procedura przyznania nam obywatelstwa podlega znacznemu uproszczeniu i przyśpieszaniu. Niemniej jednak, cudzoziemiec musi wykazać wobec wojewody właściwego ze względu na swoje miejsce zamieszkania w Polsce, iż przynajmniej od dwóch lat mieszka legalnie w Polsce na podstawie pobytu stałego. Cudzoziemiec powinien również posiadać odpowiednio udokumentowaną znajomość języka polskiego. Znajomość języka polskiego musi zostać potwierdzona certyfikatem znajomości języka uzyskanym po zdaniu egzaminu państwowego, świadectwem ukończenia szkoły w Polsce lub świadectwem ukończenia szkoły za granicą z wykładowym językiem polskim. Certyfikaty znajomości języka polskiego wydawane są przez Państwową Komisję Poświadczania Znajomości Języka Polskiego Jako Obcego. Obecnie, aby otrzymać certyfikat należy zdać egzamin organizowany przez ww. Komisję na poziomie podstawowym komunikatywnym (poziom B1). Ostatnią przesłanką ubiegania się o przyznanie obywatelstwa w tym trybie jest przesłanka stałości małżeństwa – „staż” małżeński takiego cudzoziemca musi wynosić minimum 3 lata.
Jak już wspomniałem pierwszym wymogiem, który musi spełnić cudzoziemiec jest legitymowanie się pobytem stałym przez 2 lata. Aby uzyskać zezwolenie na pobyt stały w Polsce, obcokrajowiec powinien wpierw uzyskać prawo do pobytu czasowego na podstawie małżeństwa z obywatelem Polski. Uzyskanie zezwolenia uzależnione jest jednak od posiadania w Polsce stałego centrum interesów życiowych. Zezwolenie na pobyt czasowy jest udzielane na wniosek cudzoziemca już zamieszkującego w Polsce. Wniosek taki może zostać złożony w Polsce w imieniu cudzoziemca-członka rodziny, który do Polski przybywa. Po uzyskaniu pozytywnej decyzji wojewody, cudzoziemiec, którego ta decyzja dotyczy, zgłasza się do konsulatu o wydanie mu wizy w celu realizacji zezwolenia na pobyt czasowy w celu łączenia rodzin.
Oprócz zwykłej standardowej procedury, cudzoziemiec może starać się o nadanie obywatelstwa drogą decyzji Prezydenta RP. W tym przypadku procedura ta nie wymaga wykazywania się czasem pobytu w Polsce. Prezydent RP nie jest bowiem w tej kwestii związany wymogami ustawowymi. Obcokrajowiec ubiegający się o nadanie obywatelstwa tą drogą zobligowany jest do pisemnego uzasadnienia swojego wniosku i podania przyczyny dla której obywatelstwo ma zostać mu przyznane.

Jak możemy Ci pomóc?

Legalizacja pobytu w Polsce​

Udzielamy kompleksowej pomocy w przygotowaniu wszystkich dokumentów niezbędnych do zalegalizowania pobytu i pracy Cudzoziemca na terenie Polski. Nasza praca polega na skompletowaniu wszystkich potrzebnych dokumentów, ich wypełnieniu i złożeniu do odpowiednich instytucji państwowych. Zakończenie naszego zadania ma miejsce w momencie otrzymania przez naszego Klienta pozytywnej decyzji o możliwości zatrudnienia.
Scroll to Top Call Now Button