Legalizacja pobytu w Polsce

Karta pobytu, zezwolenie na pobyt stały, czasowy lub rezydenta długoterminowego - co i kiedy wybrać?

Co znajdziesz w tym wpisie?

Co to jest Karta Pobytu i dla kogo jest przeznaczona?

Udzielamy pomocy w uzyskaniu Karty Pobytu, dokumentu potwierdzającego tożsamość Cudzoziemca podczas jego legalnego przebywania na terenie Polski. Świadczymy fachowe doradztwo przy ubieganiu się o uzyskanie karty tymczasowego, jak i stałego pobytu czasowego w Polsce.

Kto może starać się o uzyskanie Karty Pobytu?

Cudzoziemiec pracujący na podstawie umowy o pracę lub umowy zlecenia.

Z naszą pomocą Kartę Pobytu otrzyma każdy Cudzoziemiec posiadający zatrudnienie w Polsce w postaci umowy o pracę lub umowy zlecenia, który spełnia wszystkie wymogi formalne. Na podstawie posiadanych, koniecznych do ubiegania się o Kartę Pobytu dokumentów oraz zaświadczeń, wystąpimy w imieniu naszego Klienta o Kartę Pobytu i będziemy monitorować na bieżąco jego status aż do jej wydania.

Cudzoziemiec prowadzący działalność gospodarczą.

W oparciu o dokumenty firmowe potwierdzające prowadzenie działalności gospodarczej.

Cudzoziemiec uczący się np. student.

Pomagamy osobom rozpoczynającym lub kontynuującym edukację w polskich placówkach oświatowych uzyskać Kartę Pobytu na podstawie dokumentów pochodzących ze szkół oraz uczelni wyższych.

Cudzoziemiec w związku małżeńskim w oparciu o zatrudnienie małżonka.

Jeżeli jeden z małżonków posiada stałą pracę i spełnia określone wymagania finansowe, a jego partner/partnerka nie pracuje można starać się dla niego/jej o przyznanie mu Karty Pobytu na podstawie dochodów osoby pracującej.

Dzieci Cudzoziemców.

Jeżeli dzieci przebywają na terenie Polski wraz z rodzicem mogą one się także starać o pobyt czasowy pozostając na utrzymaniu rodzica.

 

Inne powody ze względu, na które można starać się o uzyskanie Karty Pobytu:

 • Wykonywanie pracy przez Cudzoziemca delegowanego przez pracodawcę zagranicznego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 • Prowadzenie badań naukowych lub prac rozwojowych.
 • Okoliczności związane z byciem ofiarą handlu ludźmi.
 • Okoliczności wymagające krótkotrwałego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 • Przedłużenie pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej ze względu na pracę sezonową.

Czym jest zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego?

Zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego uprawnia do pobytu stałego w Polsce na czas określony do 5 lat. Na podstawie zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego UE wydanego w Polsce, Cudzoziemiec może pracować tylko na terenie Polski. Zezwolenie takie jednak uprawnia go do podróżowania do innych krajów strefy Schengen do 3 miesięcy w celach turystycznych.

Jakie warunki należy spełnić, by uzyskać zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego?

Z naszą pomocą na pobyt rezydenta długoterminowego otrzyma każdy Cudzoziemiec, który:

 • przebywa w Polsce co najmniej 5 lat,
 • posiada stabilne i regularne źródło dochodu,
 • posiada ubezpieczenie zdrowotne,
 • posiada zameldowanie czasowe lub posiada prawo do lokalu.

Kto i kiedy może ubiegać się o zezwolenie na pobyt stały?

Zezwolenie na pobyt stały wydawane jest na czas określony do 10 lat, podobnie jak przy zezwoleniu na pobyt rezydenta długoterminowego, Cudzoziemiec może pracować tylko w Polsce. Pobyt uprawnia go również do podróżowania do krajów Schengen do 3 miesięcy w celach turystycznych.

Zezwolenie na pobyt stały może otrzymać każdy Cudzoziemiec, który:

 • jest osobą pochodzenia polskiego i planuje osiedlić się w Polsce na stałe.
 • pozostaje w związku małżeńskim zawartym z obywatelem Polski.
 • posiada ważna Kartę Polaka i chce osiedlić się w Polsce.
 • jest dzieckiem cudzoziemca, który ma zezwolenie na pobyt stały lub jest rezydentem i jest pod jego opieką rodzicielską.
 • jest dzieckiem obywatela polskiego i pozostaje pod jego opieką.
 • jest ofiarą handlu ludźmi.
 • jest osobą, której udzielono azylu w Polsce.

Czym jest Karta Polaka i kto może ją uzyskać?

To specjalny dokument wydawany Cudzoziemcom przez polskie państwo. Posiadanie Karty Polaka jest świadectwem przynależności danej osoby do narodu polskiego. Warto wiedzieć, że otrzymanie Karty Polaka nie jest równoznaczne z jednoczesnym otrzymaniem obywatelstwa polskiego, czy też uzyskania prawa do stałego pobytu na terytorium Polski. Karta Polaka nie uprawnia również cudzoziemca do przekraczania granic Polski bez konieczności posiadania ważnej wizy.

Kto ma prawo ubiegać się o Kartę Polaka?

Prawo ubiegania się o Kartę Polaka przysługuje każdemu obywatelowi kraju wchodzącego kiedyś w skład Związku Radzieckiego. Cudzoziemiec musi jednocześnie spełnić następujące warunki:

 1. Cudzoziemiec powinien udokumentować swoje związki z Polską poprzez potwierdzenie znajomości języka polskiego na poziomie przynajmniej podstawowym, jednocześnie uznając język polski za ojczysty. Oprócz tego niezbędne jest wykazanie znajomości i kultywowanie polskich tradycji oraz obyczajów;
 2. Cudzoziemiec powinien złożyć w obecności konsula pisemną deklarację świadczącą o przynależności do narodu polskiego;
 3. Cudzoziemiec powinien dowieść, że przynajmniej jeden z rodziców lub dziadków lub dwoje pradziadków było Polakami lub posiadało obywatelstwo polskie. Cudzoziemiec ma możliwość przedstawienia wydanego przez upoważnione do tego organizacje polskie zaświadczenia świadczącego o jego czynnym zaangażowaniu na rzecz rozwoju języka polskiego i kultury polskiej, wsparcia polskiej mniejszości narodowej w kraju jego zamieszkania w ciągu ostatnich 3 lat.

Czy istnieje możliwość cofnięcia zakazu wjazdu na terytorium Polski ?

Zgodnie z art. 320 ust.1 ustawy o cudzoziemcach Komendant Placówki Straży Granicznej, który wydał decyzję o zobowiązaniu cudzoziemca do powrotu na wniosek cudzoziemca, w drodze decyzji, może cofnąć zakaz wjazdu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i innych państw obszaru Schengen nałożony na obcokrajowca w decyzji o zobowiązaniu do powrotu.

Aby jednak właściwy organ mógł podjąć decyzję w przedmiocie cofnięcia wniosku cudzoziemiec musi spełnić szereg warunków do których należą m.in.:

 1. opuszczenie terytorium Polski (niestety aby złożyć wniosek Cudzoziemiec musi wyjechać do kraju macierzystego);
 2. odczekanie połowy okresu na jaki został orzeczony zakaz.

Organ, rozpatrując wniosek o cofnięcie zakazu, uwzględnia, w szczególności:

 1. okoliczności, w jakich cudzoziemcowi została wydana decyzja o zobowiązaniu cudzoziemca do powrotu;
 2. okoliczności, ze względu na które ma nastąpić ponowny wjazd cudzoziemca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub innych państw obszaru Schengen.
Zanim jednak zostaniemy zaskoczenie decyzją o zobowiązaniu do powrotu, warto sprawdzić czy przebywamy w Polsce legalnie i zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Nie czekaj i skontaktuj się z Lex Patronum Kancelaria Prawna Sp. z o.o. i zbadaj czy twoje dokumenty są prawidłowo wystawione.
Jeżeli chcesz powierzyć sprawowanie pieczy nad swoimi kwestiami pobytowymi profesjonalistom to dobrze trafiłeś !

Jak możemy Ci pomóc?

Legalizujemy pobyt w Polsce​

Udzielamy kompleksowej pomocy w przygotowaniu wszystkich dokumentów niezbędnych do zalegalizowania pobytu i pracy Cudzoziemca na terenie Polski. Nasza praca polega na skompletowaniu wszystkich potrzebnych dokumentów, ich wypełnieniu i złożeniu do odpowiednich instytucji państwowych. Zakończenie naszego zadania ma miejsce w momencie otrzymania przez naszego Klienta pozytywnej decyzji o możliwości zatrudnienia.

Scroll to Top Call Now Button