Upadłość firm

Jak i kiedy ogłosić upadłość firmy?

Co znajdziesz w tym wpisie?

Kto i kiedy ma obowiązek ogłoszenia upadłości firmy?

Obowiązek przedsiębiorcy do zgłoszenia wniosku o ogłoszenie upadłości następuje w momencie zaistnienia stanu niewypłacalności. Ponieważ jak wynika z dyspozycji zawartej w ustawie ogłoszenie upadłości ma miejsce wobec dłużnika, który stał się niewypłacalny, zatem podstawą do ogłoszenia upadłości jest powstanie stanu niewypłacalności, czyli kiedy utracił zdolność do wykonywania swoich wymagalnych zobowiązań pieniężnych.

Domniemywa się, że przedsiębiorca utracił zdolność do wykonywania swoich wymagalnych zobowiązań pieniężnych, jeżeli opóźnienie w wykonaniu zobowiązań pieniężnych przekracza 3 miesiące.

Z kolei przedsiębiorca będący osobą prawną albo jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej (czyli taki prowadzący działalność w ramach spółki z ograniczoną odpowiedzialnością lub spółki akcyjnej), której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, jest niewypłacalny także wtedy, gdy jego zobowiązania pieniężne przekraczają wartość jego majątku, a stan ten utrzymuje się przez okres przekraczający 24 miesiące.

Domniemywa się, że zobowiązania pieniężne przedsiębiorcy przekraczają wartość jego majątku, jeżeli zgodnie z bilansem, jego zobowiązania (z wyłączeniem rezerw na zobowiązania oraz zobowiązań wobec jednostek powiązanych), przekraczają wartość jego aktywów, a stan ten utrzymuje się przez okres przekraczający rok.

Jeżeli dłużnikiem jest osoba prawna albo inna jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, obowiązek złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości spoczywa na każdym, kto na podstawie ustawy, umowy spółki lub statutu ma prawo do prowadzenia spraw przedsiębiorstwa i do jego reprezentowania, samodzielnie lub łącznie z innymi osobami.

Osoby te ponoszą odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną wskutek niezłożenia wniosku w terminie.

Warto wiedzieć, kiedy zgłosić wniosek o ogłoszenie upadłości. Ta wiedza przydatna jest zwłaszcza dla osób będących członkami zarządu upadających spółek. Członek zarządu w przypadku niezgłoszenia wniosku o upadłość w przepisanym terminie może odpowiadać za zobowiązania spółki własnym majątkiem.

Dłużnik jest zobowiązany, nie później niż w terminie 30 dni od dnia, w którym wystąpiła podstawa do ogłoszenia upadłości, zgłosić w sądzie wniosek o ogłoszenie upadłości.

Kogo dotyczy obowiązek zgłoszenia wniosku o ogłoszenie upadłości?

1. W przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą. Osoba, która prowadzi działalność.

2. W przypadku osób prawnych lub innych jednostek organizacyjnych. Obowiązek ten spoczywa na każdym, kto na podstawie ustawy, umowy spółki lub statutu ma prawo do prowadzenia spraw dłużnika i do jego reprezentowania, samodzielnie lub łącznie z innymi osobami, tj.:

 • Członkowie zarządu w spółkach kapitałowych (Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością; Spółka akcyjna).
 • Wspólnicy uprawnieni do reprezentowania spółki w spółkach osobowych (Spółka jawna, Spółka partnerska, Spółka komandytowa, Spółka komandytowo-akcyjna).
 • Likwidator spółki w spółkach znajdujących się na etapie likwidacji.

Jakie dokumenty są potrzebne do złożenia wniosku?

Do wniosku należy dołączyć:

 1. aktualny wykaz majątku z szacunkową wyceną jego składników;

 2. bilans sporządzony przez dłużnika dla celów postępowania, na dzień przypadający w okresie trzydziestu dni przed dniem złożenia wniosku;

 3. spis wierzycieli z podaniem ich adresów i wysokości wierzytelności każdego z nich oraz terminów zapłaty, a także listę zabezpieczeń dokonanych przez wierzycieli na jego majątku wraz z datami ich ustanowienia;

 4. oświadczenie o spłatach wierzytelności lub innych długów dokonanych w terminie sześciu miesięcy przed dniem złożenia wniosku;

 5. spis podmiotów zobowiązanych majątkowo wobec dłużnika wraz z adresami, z określeniem wierzytelności, daty ich powstania i terminów zapłaty;

 6. wykaz tytułów egzekucyjnych oraz tytułów wykonawczych przeciwko dłużnikowi;

 7. informację o postępowaniach dotyczących ustanowienia na majątku dłużnika hipotek, zastawów, jak również o prowadzonych innych postępowaniach sądowych, administracyjnych, sądowo administracyjnych oraz przed sądami polubownymi dotyczących majątku dłużnika;

 8. informację o miejscu zamieszkania reprezentantów spółki lub osoby prawnej i likwidatorów, jeżeli są ustanowieni;

Wniosek o ogłoszenie upadłości powinien zawierać:

 1. imię i nazwisko dłużnika albo jego nazwę oraz numer PESEL albo numer w KRS a w przypadku ich braku – inne dane umożliwiające jego jednoznaczną identyfikację,
 2. miejsce zamieszkania albo siedzibę,
 3. wskazanie miejsca, w którym znajduje się główny ośrodek podstawowej działalności dłużnika;
 4. wskazanie okoliczności, które uzasadniają wniosek.
 5. opłatę na zaliczkę na wydatki w toku postępowania w wysokości jednokrotności przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w trzecim kwartale roku poprzedniego, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego i wraz z wnioskiem przedstawia dowód jej uiszczenia, tj. około 6500 zł.

Jakie są konsekwencje nieogłoszenia upadłości we właściwym terminie?

Konsekwencje niedopełnienia obowiązku złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości we właściwym terminie:

1. Odpowiedzialność odszkodowawcza. Osoby zobowiązane do złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości ponoszą odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną wskutek niezłożenia wniosku w terminie określonym w 30 dni, chyba że nie ponoszą winy. Wysokość szkody za niezgłoszenie wniosku w ustawowym terminie w przypadku dochodzenia odszkodowania przez wierzyciela niewypłacalnego dłużnika z tego tytułu została określona w art. 21 ust. 3a ustawy – prawo upadłościowe, który wprowadza domniemanie, iż „szkoda, o której mowa w ust. 3, obejmuje wysokość niezaspokojonej wierzytelności tego wierzyciela wobec dłużnika”.

2. Zakaz prowadzenia działalności gospodarczej. Sąd może orzec pozbawienie na okres od jednego do dziesięciu lat prawa prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek lub w ramach spółki cywilnej oraz pełnienia funkcji członka rady nadzorczej, członka komisji rewizyjnej, reprezentanta lub pełnomocnika osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą w zakresie tej działalności, spółki handlowej, przedsiębiorstwa państwowego, spółdzielni, fundacji lub stowarzyszenia osoby, która ze swojej winy:

 • będąc do tego zobowiązana z mocy ustawy, nie złożyła w ustawowym terminie wniosku o ogłoszenie upadłości;
 • faktycznie zarządzając przedsiębiorstwem dłużnika, istotnie przyczyniła się do niezłożenia wniosku o ogłoszenie upadłości w ustawowym terminie.

3. Odpowiedzialność karna. Kto, będąc członkiem zarządu spółki albo likwidatorem, nie zgłasza wniosku o upadłość spółki handlowej pomimo powstania warunków uzasadniających według przepisów upadłość spółki – podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku.

FAQ

Nasze odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania przez Klientów dot. upadłości firmy.

Sąd może oddalić wniosek o ogłoszenie upadłości, jeżeli nie ma zagrożenia utraty przez dłużnika zdolności do wykonywania jego wymagalnych zobowiązań pieniężnych w niedługim czasie.

Sąd oddali wniosek o ogłoszenie upadłości, jeżeli majątek niewypłacalnego dłużnika nie wystarcza na zaspokojenie kosztów postępowania lub wystarcza jedynie na zaspokojenie tych kosztów.

W razie śmierci przedsiębiorcy można ogłosić jego upadłość, jeżeli wniosek o ogłoszenie upadłości został złożony w terminie roku od dnia jego śmierci.

Wniosek o ogłoszenie upadłości może złożyć wierzyciel, zarządca sukcesyjny, a także spadkobierca, oraz małżonek i każde z dzieci lub rodziców zmarłego, chociażby nie dziedziczyli po nim spadku.

Wierzyciel może złożyć wniosek o ogłoszenie upadłości osoby fizycznej, która była przedsiębiorcą, także po zaprzestaniu prowadzenia przez nią działalności gospodarczej, jeżeli od dnia wykreślenia z właściwego rejestru nie upłynął rok.

Jak możemy Ci pomóc?

Pomagamy w sprawnym ogłaszaniu upadłości firmy

Cała procedura upadłości przedsiębiorcy jest procesem niezwykle skomplikowanym i wieloetapowym. Rozpoczyna ją sporządzenie i złożenie do właściwego sądu wniosek o ogłoszenie upadłości. Jako kancelaria prawna z wieloletnim doświadczeniem służymy pomocą w przygotowaniu wniosku, a także reprezentujemy upadającą spółkę przed sądem.
Scroll to Top Call Now Button