Legalizacja pobytu w Polsce

Czy można zmienić pracodawcę w czasie ubiegania się o pobyt?

Czy osoba będąca w trakcie ubiegania się o pobyt czasowy w Polsce z dostępem do rynku pracy może zmienić pracodawcę w trakcie postępowania? Czy wymaga to rozpoczęcia nowego postępowania bądź czy możemy zrobić to w trakcie obecnie trwającego?

Cudzoziemiec, który złożył wniosek o pobyt czasowy w Polsce a którego podstawą jest chęć podjęcia lub kontynuowania zatrudnienia, może zmienić potencjalnego pracodawcę w trakcie trwania postępowania administracyjnego. Nie wymaga to rozpoczęcia nowego postępowania i powtórnego składania wniosku. Trzeba jednak zgłosić ten fakt do odpowiedniego Urzędu Wojewódzkiego.

Cudzoziemiec pragnący pozostać w Polsce dłużej niż ważność jego wizy bądź pobytu na podstawie paszportu biometrycznego – o ile na to zezwala prawo i nie zamierza odnawiać wizy a w tym celu opuszczać kraju – może ubiegać się o pobyt czasowy w Polsce w momencie złożenia wniosku w urzędzie podczas legalnego pobytu. W takim przypadku do czasu wydania decyzji w jego sprawie  jego pobyt w Polsce będzie zgodny z prawem.

Pobyt będzie legalny ale dalej wymagane jest od niego pozwolenie na pracę chyba, że złożył wniosek po 90 dniach stałej pracy na podstawie umowy o pracę bądź cywilnoprawnej i posiadał ważne zezwolenia na pracę do tego momentu.

Pozwoleniem na pracę może być:

 • zezwolenie na pracę typ A wydane przez wojewodę bądź
 • oświadczenie o zamiarze powierzenia pracy wydane przez państwowy urząd pracy (dotyczy obywateli Białorusi, Gruzji, Republiki Mołdowy, Federacji Rosyjskiej, Republiki Armenii i Ukrainy).

Jeżeli np. obywatel Ukrainy pracował u jednego pracodawcy i znalazł zatrudnienie u nowego a jest w trakcie postępowa administracyjnego na pobyt czasowy na podstawie dokumentów z poprzedniej firmy musi on:

 • w terminie 14 dni zawiadomić urząd o rozwiązaniu umowy licząc od momentu jej ustania,
 • w terminie 30 od dnia rozwiązaniu umowy złożyć nowe dokumenty uzupełniające takie jak:
  a) nowy załącznik nr. 1 od pracodawcy do postępowania na pobyt czasowy z dostępem do rynku pracy,
  b) nowe zezwolenie na pracę,
  c) umowę o pracę lub zlecenie,
  d) ZUS ZUA,
  e) KRS lub CEiDG nowego pracodawcy.

Rzadziej spotykany ale także możliwy jest przypadek, gdy przyszły pracodawca będzie chciał zatrudnić obcokrajowca w momencie kiedy ten uzyska pozytywną decyzję na pobyt czasowy z dostępem do rynku pracy i do tego czasu nie powierzy mu pracy i nie wyrobi dla niego ważnego dokumentu pozwalającego podjęcie pracę. W takim przypadku obcokrajowiec musi poza zachowaniem terminów administracyjnych dostarczyć:

 • nowy załącznik nr. 1 od pracodawcy do postępowania na pobyt czasowy z dostępem do rynku pracy ze wskazaną przyszłą datą rozpoczęcia pracy,
 • umowę o pracę lub zlecenie, która będzie wskazywała datę rozpoczęcia pracy pod warunek uzyskania pozytywniej decyzji na pobyt czasowy z dostępem do rynku pracy,
 • prywatne ubezpieczenie medyczne ważne do czasu  legalnego zatrudnienia i zgłoszenia do ZUS przez pracodawcę,
 • KRS lub CEiDG nowego pracodawcy.

Podstawa prawna:

 • art. 98 ust. 1, art. 101, art. 102, art. 113 ust. 1 ustawy z 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz.U. 2013 poz. 1650 ze zm.).
 • art. 64 ust. 1 ustawy z 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz.U. 2013 poz. 1650 ze zm.).
 • art. 106 ust. 1 ustawy z 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz.U. 2013 poz. 1650 ze zm.).
 • art. 87 ust. 1 ustawy z 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. 2004 nr 99 poz. 100 ze zm.).
 • art. 88f ust. 1b ustawy z 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. 2004 nr 99 poz. 100 ze zm.).
 • art. 88z ustawy z 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. 2004 nr 99 poz. 100 ze zm.).
 • §1 – 8 Rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie wydawania zezwolenia na pracę cudzoziemca oraz wpisu oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi do ewidencji oświadczeń (Dz.U. 2017 poz. 2345).

Jak możemy Ci pomóc?

Legalizacja pobytu w Polsce​

Udzielamy kompleksowej pomocy w przygotowaniu wszystkich dokumentów niezbędnych do zalegalizowania pobytu i pracy Cudzoziemca na terenie Polski. Nasza praca polega na skompletowaniu wszystkich potrzebnych dokumentów, ich wypełnieniu i złożeniu do odpowiednich instytucji państwowych. Zakończenie naszego zadania ma miejsce w momencie otrzymania przez naszego Klienta pozytywnej decyzji o możliwości zatrudnienia.
Scroll to Top Call Now Button