Jak złożyć odwołanie od niekorzystnej decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych

Gdy mamy wątpliwości co do tego czy Zakład Ubezpieczeń Społecznych w swojej decyzji prawidłowo ustalił wysokość renty bądź emerytury, czy też niezgodnie z przepisami odmówił nam prawa do wymienionych świadczeń, przysługuje nam jako ubezpieczonym prawo odwołania się od decyzji do odpowiedniego sądu. Właściwym organem do którego powinno być zaadresowane pismo jest Sąd Okręgowy, Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych, właściwy ze względu na miejsce zamieszkania osoby zainteresowanej. Odwołanie składamy jednak za pośrednictwem Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, który wydał przedmiotową decyzję. Pamiętajmy, że ogranicza nas również termin do złożenia odwołania, który wynosi 1 miesiąc od dnia doręczenia nam odwołania. Co ciekawe, jeśli Zakład Ubezpieczeń Społecznych nie wydał decyzji w przeciągu 2 miesięcy od daty złożenia wniosku o świadczenie albo o ponowne ustalenie jego wysokości, wniesienie odwołania możliwe jest w każdym czasie po upływie tych dwóch miesięcy. Co do samej treści odwołania, to nie jest ona tak skomplikowana jak pisma procesowe składane w postępowaniu sądowym. Niemniej jednak w odwołaniu winny znaleźć się przykładowo takie elementy jak: oznaczenie decyzji od której wnosimy odwołanie, odpowiednio przedstawione wnioski i zarzuty wraz z uzasadnieniem a także oznaczenie rodzaju pisma i przedmiotu sporu. Jeśli Zakład Ubezpieczeń Społecznych uzna nasze odwołanie za zasadne może w ciągu 30 dni od złożenia odwołania zmienić bądź uchylić przedmiotową decyzję. W przypadku, gdy Zakład Ubezpieczeń Społecznych nie przychyli się do naszych twierdzeń nie później niż w ciągu 30 dni od daty złożenia odwołania, zobowiązany jest przekazać je do właściwego sądu. Po przekazaniu odwołania, sąd bada pismo pod względem braków formalnych. Jeśli wykryje w nim jakieś błędy lub braki, wezwie stronę, pod rygorem zwrócenia pisma, do jego poprawienia lub uzupełnienia. Jeśli chcemy być pewni, że nasze odwołanie przyniesie pożądany skutek, warto zasięgnąć przy jego sporządzaniu pomocy wykwalifikowanego prawnika. Należy mieć również na uwadze, że pomoc radcy prawnego może okazać się nieoceniona zwłaszcza na etapie, gdy nasze odwołanie zainicjuje postępowanie przed sądem.
Scroll to Top Call Now Button