Rejestracja spółek

Jak założyć spółkę i na którą się zdecydować?

Co znajdziesz w tym wpisie?

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością może być utworzona przez jedną albo więcej osób w każdym celu prawnie dopuszczalnym. Spółka z o.o. jest najbezpieczniejszą formą prowadzenia działalności gospodarczej. Za zobowiązania spółki, nie odpowiadają jej wspólnicy, lecz sama spółka.

Kapitał zakładowy (minimalny kapitał zakładowy w spółce z o.o. wynosi 5 000 zł) dzieli się na udziały o równej lub nierównej wartości nominalnej, które muszą zostać objęte poprzez wniesienie wkładów pieniężnych lub aportowych (niepieniężnych, takich jak np. nieruchomość czy samochód). Wspólnicy nie prowadzą co do zasady spraw spółki, obowiązek ten został scedowany na zarząd, który może być zarówno wieloosobowy, jak i jednoosobowy.

Reguły funkcjonowania spółki takie, jak podział zysku i uczestnictwo w stratach, zasady reprezentacji czy czas trwania spółki, powinny znaleźć odzwierciedlenie w umowie spółki, która sporządzana jest pod rygorem nieważności w formie aktu notarialnego.

Istnieje również możliwość założenia spółki z o.o. za pośrednictwem internetu. Metoda ta jest zdecydowanie szybsza (skraca czas do siedmiu prognozowanych dni roboczych) tańsza (350 zł opłaty sądowej zamiast 600 zł) oraz mniej sformalizowana. Do skorzystania z tej opcji niezbędne jest jednak posiadanie profilu zaufanego EPUAP lub certyfikowanego podpisu elektronicznego. Do założenia profilu zaufanego lub podpisu elektronicznego wymagane jest posiadanie numeru PESEL. W przypadku braku nadanego numeru PESEL powołanie spółki może nastąpić jedynie w formie aktu notarialnego.

Spółka z o.o. spółka komandytowa

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa to w rzeczywistości spółka komandytowa, w której komplementariuszem jest spółka z o.o. Spółka z o.o. jako wspólnik spółki komandytowej – komplementariusz odpowiada za zobowiązania całym swoim majątkiem.

Koszty założenia spółki z o.o. sp. k., w której jedyny wspólnik jest prezesem zarządu sp. z o.o. i jednocześnie komandytariuszem są jednak podwójne. Funkcjonowanie w ramach tego podmiotu wymaga bowiem założenia dwóch odrębnych spółek.

Ustawodawca celem przyspieszenia procesu rejestracji spółki komandytowej przewidział również możliwość jej rejestracji za pośrednictwem internetu. Procedura rejestracji internetowej, skraca czas rejestracji do prognozowanych siedmiu dni roboczych, a także wiąże się ze znacznie niższą opłatą sądową (350 zł). Do skorzystania z tej opcji niezbędne jest jednak posiadanie profilu zaufanego EPUAP lub certyfikowanego podpisu elektronicznego. Do założenia profilu zaufanego lub podpisu elektronicznego wymagane jest posiadanie numeru PESEL. W przypadku braku nadanego numeru PESEL powołanie spółki może nastąpić jedynie w formie aktu notarialnego.

Spółka akcyjna

Spółka akcyjna jest spółką kapitałową (minimalny kapitał zakładowy spółki akcyjnej to 100 000 zł) w której wspólnicy (akcjonariusze) w zależności od ilości posiadanych akcji, mają mniejszy lub większy wpływ na jej funkcjonowanie.

W ramach spółek akcyjnych działają największe przedsiębiorstwa, dysponujące dużym kapitałem i realizujące duże inwestycje. Bieżąca działalność spółki akcyjnej, w związku z rozdrobnieniem kapitału została w dużej mierze scedowana na jej organy – zarząd, którego zadaniem jest prowadzenie spraw spółki i jej reprezentacja oraz na radę nadzorczą sprawującą stały nadzór nad działalnością spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności.

Zasady funkcjonowania organów, a także wszystkie inne aspekty jej funkcjonowania powinny zostać ujęte w statucie spółki akcyjnej, sporządzanym w formie aktu notarialnego. Zawiązanie spółki akcyjnej następuje z chwilą zawiązania wszystkich akcji.

Spółka komandytowo-akcyjna

Spółka komandytowo-akcyjna jest spółką mającą na celu prowadzenie przedsiębiorstwa, w której wobec wierzycieli za zobowiązania spółki co najmniej jeden wspólnik odpowiada bez ograniczenia (komplementariusz) zaś co najmniej jeden wspólnik jest akcjonariuszem. Wymagany przepisami prawa kapitał zakładowy spółki komandytowo-akcyjnej wynosi 50 000 zł.

Jest spółką przewidzianą dla wspólników mających pomysł, chęć jego realizacji oraz dysponujących odpowiednimi środkami. Udział akcjonariuszy sprawia, iż spółka nie jest ściśle zhermetyzowana i ma dość płynną zmienność składu osobowego.

Spółka komandytowo-akcyjna, pomimo iż zaliczana jest przez ustawodawcę do spółek osobowych prawa handlowego, zawiera wiele elementów przewidzianych dla spółek kapitałowych. W spółce komandytowo-akcyjnej walnym organem decyzyjnym jest zgromadzenie wspólników. Dla sprawnego funkcjonowania i kontrolowania działalności przedsiębiorstwa istnieje możliwość powołania rady nadzorczej (w spółkach, w których występuje powyżej 25 akcjonariuszy, jej powołanie jest obowiązkowe).

Spółka komandytowo-akcyjna, pomimo iż zaliczana jest przez ustawodawcę do spółek osobowych prawa handlowego, zawiera wiele elementów przewidzianych dla spółek kapitałowych. W spółce komandytowo-akcyjnej walnym organem decyzyjnym jest zgromadzenie wspólników. Dla sprawnego funkcjonowania i kontrolowania działalności przedsiębiorstwa istnieje możliwość powołania rady nadzorczej (w spółkach, w których występuje powyżej 25 akcjonariuszy, jej powołanie jest obowiązkowe).

Spółka komandytowa

Spółka komandytowa to spółka, w której wspólnicy prowadzą wspólne przedsiębiorstwo, aczkolwiek odpowiedzialność jednego z nich – komandytariusza jest ograniczona do wysokości tzw. sumy komandytowej. W przypadku braku możliwości zaspokojenia wierzycieli z majątku spółki, drugi ze wspólników zwany komplementariuszem, za zobowiązania spółki odpowiada całym swoim majątkiem osobistym. To jednak komplementariusz prowadzi co do zasady wszelkie sprawy spółki i reprezentuje ją na zewnątrz. Komandytariusz może reprezentować spółkę jedynie jako jej pełnomocnik.

Spółka komandytowa to zatem w założeniu spółka, w której jeden ze wspólników ma pomysł, chce go realizować poprzez własną pracę, drugi zaś pragnie dofinansować działalność bez ponoszenia zbędnego ryzyka gospodarczego. Zasady funkcjonowania spółki określa jej umowa, która w przypadku spółki komandytowej powinna zostać sporządzona w formie aktu notarialnego.

Spółka komandytowa powstaje z chwilą wpisu do rejestru. Celem odpowiedniego jej zgłoszenia do Krajowego Rejestru Sądowego, należy przedłożyć w sądzie właściwym ze względu na miejsce jej przyszłej siedziby, odpowiednio wypełnione formularze. W dokumentach tych należy w sposób sformalizowany przedstawić ogół informacji dotyczących zasad funkcjonowania nowo powstającego podmiotu.

Ustawodawca celem przyspieszenia procesu rejestracji spółki komandytowej przewidział również możliwość jej rejestracji za pośrednictwem internetu. Procedura rejestracji internetowej, skraca czas rejestracji do prognozowanych siedmiu dni roboczych, a także wiąże się ze znacznie niższą opłatą sądową (350 zł). Do skorzystania z tej opcji niezbędne jest jednak posiadanie profilu zaufanego EPUAP lub certyfikowanego podpisu elektronicznego. Do założenia profilu zaufanego lub podpisu elektronicznego wymagane jest posiadanie numeru PESEL. W przypadku braku nadanego numeru PESEL powołanie spółki może nastąpić jedynie w formie aktu notarialnego.

Mając wieloletnie doświadczenie i wiedzę w rejestracji spółek, często proponujemy Klientom powołanie również spółki komandytowej, w której komplementariuszem pozostaje wspólnik prowadzący działalność w formie spółki z o.o. Rozwiązanie to jest szczególnie korzystne ze względu na zasady odpowiedzialności prawnej.

Spółka cywilna

Teoretycznie rzecz ujmując, spółka cywilna nie jest spółką, lecz swego rodzaju umową, dzięki której wspólnicy będący przedsiębiorcami przez wniesienie odpowiednich wkładów zobowiązują się dążyć do osiągnięcia założonego przez nich celu.

Umowa spółki cywilnej musi zostać sporządzona na piśmie i zawierać przynajmniej podstawowe zasady jej funkcjonowania. Umowa spółki cywilnej powinna określać zatem:

  • zasady podziału zysku i uczestnictwa w stratach,
  • reguły jej reprezentacji wobec osób trzecich,
  • czas na jaki została powołana,
  • a także zasady jej rozwiązania.

Wkład wspólnika może polegać zarówno na wniesieniu konkretnej kwoty pieniężnej, jak i na wniesieniu do spółki własności lub innych praw, a także świadczeniu usług na jej rzecz. Wspólnik samodzielnie nie może rozporządzać udziałem we wspólnym majątku wspólników ani udziałem w poszczególnych składnikach tego majątku. W czasie trwania spółki wspólnik nie może również domagać się podziału majątku spółki. Za zobowiązania powołanej spółki, każdy ze wspólników odpowiada solidarnie wespół z pozostałymi wspólnikami.

Spółka jawna

Spółka jawna to spółka, w której wspólnicy prowadzą przedsiębiorstwo pod własną firmą. W ramach spółki jawnej, każdy ze wspólników odpowiada za zobowiązania spółki bez ograniczeń całym swoim majątkiem i co do zasady każdy z nich ma prawo ją reprezentować.

Umowa spółki jawnej jest sporządzana w zwykłej formie pisemnej i powinna zawierać firmę (określenie spółki), jej siedzibę, przedmiot działalności, a także prawidłowe określenie wnoszonych przez każdego ze wspólników wkładów.

Spółka jawna powstaje dopiero z chwilą jej wpisu do rejestru. Zgłoszenie spółki jawnej do Krajowego Rejestru Sądowego wymaga prawidłowego uzupełnienia wielu formularzy przewidzianych przez ustawodawcę. Klienci dysponujący podpisem elektronicznym lub profilem zaufanym EPUAP mogą skorzystać z opcji rejestracji internetowej. Procedura internetowa skraca czas rejestracji do siedmiu dni roboczych, a także wiążę się z niższą stawką opłaty sądowej (350 zł zamiast 600 zł).

Spółka partnerska

Zasady funkcjonowania spółki partnerskiej opierają się na regułach dotyczących działalności spółki jawnej. Podstawową cechą odróżniającą jednak spółkę partnerską od jawnej jest fakt, iż partner (wspólnik) nie odpowiada za zobowiązania spółki powstałe w związku z wykonywaniem przez pozostałych partnerów zawodu w spółce, jak również za zobowiązania spółki będące następstwem działań lub zaniechań osób zatrudnionych przez spółkę na podstawie umowy o pracę lub innego stosunku prawnego, które podlegały kierownictwu innego partnera przy świadczeniu usług związanych z przedmiotem działalności spółki.

Podstawy działania spółki partnerskiej powinny zostać precyzyjnie sformułowane w umowie spółki, która sporządzana jest w zwykłej formie pisemnej. Umowa spółki partnerskiej określa zatem:

  • jej firmę (nazwę), siedzibę,
  • określenie zawodów wykonywanych przez partnerów, ich wkłady,
  • a także szereg innych wymogów przewidzianych przez ustawodawcę w Kodeksie spółek handlowych.

Spółka partnerska powstaje z chwilą jej wpisania do Krajowego Rejestru Sądowego. Zainicjowanie procedury rejestracyjnej poprzedzone jest pieczołowitym przygotowaniem szeregu formularzy określających szczegółowo wszelkie aspekty dotyczące zakładanej spółki.

Jak możemy Ci pomóc?

Rejestrujemy spółki

Od wielu lat służymy profesjonalną pomocą w zakresie rejestracji spółek, przygotowaniu projektów umów, statutów i innych dokumentów wymaganych do jej prawidłowego założenia. Nasz zespół ekspertów oferuje także pomoc w przygotowaniu odpowiednich formularzy zgłoszeniowych do sądu rejestracyjnego.
Scroll to Top Call Now Button