Zatrudnianie Cudzoziemców

Jak legalnie zatrudnić obywatela Ukrainy czyli pierwsze kroki przyszłego pracodawcy

Będąc pracodawcą musimy zdawać sobie sprawę z faktu, iż zatrudnienie obywatela Ukrainy nie następuje bez wypełnienia szeregu, nie rzadko skomplikowanych kroków prawnych. Potencjalny pracodawca (lub podmiot występujący w jego imieniu) którego celem jest zatrudnienie obywatela Ukrainy (na zbliżonych zasadach prawnych zatrudnia się obywateli Republiki Armenii, Republiki Białorusi, Republiki Gruzji, Republiki Mołdawii oraz Federacji Rosyjskiej) w pierwszej kolejności powinien zarejestrować oświadczenie o zamiarze powiedzenia pracy cudzoziemcowi w Powiatowym Urzędzie Pracy właściwym kompetencyjne ze względu na miejsce siedziby pracodawcy.
W oświadczeniu pracodawca podaje dane osobowe cudzoziemca, mającego w przyszłości stać się jego pracownikiem. Oprócz tego powinien wskazać czas na jaki zamierza powierzyć wykonywanie pracy (łączna długość okresu wykonywania pracy na podstawie oświadczenia nie może przekraczać 6 miesięcy w ciągu kolejnych 12 miesięcy), zawód jaki cudzoziemiec będzie wykonywał (należy podać tzw. kod zawodu ustalony wg. ustawowej klasyfikacji), rodzaj umowy oraz wysokość przewidzianego wynagrodzenia brutto. Warto zauważyć, iż samo złożenie wniosku nie wiąże się dla pracodawcy z żadnymi kosztami czy opłatami. W przypadku zamiaru powierzenia cudzoziemcowi pracy w okresie przekraczającym 6 miesięcy w ciągu kolejnych 12 miesięcy podmiot powierzający pracę powinien uzyskać tzw. zezwolenie na pracę, co stanowi odrębną procedurę prawną, którą opiszemy innym razem.
Zarejestrowane oświadczenie o zamiarze wykonywania pracy danemu cudzoziemcowi pozwala na wykonywanie pracy na terytorium RP tylko wtedy, gdy dany cudzoziemiec posiada tytuł pobytowy uprawniający go do wykonywania pracy. Podpisane i zarejestrowane oświadczenie może być jednak podstawą do ubiegania się przez obywatela Ukrainy o wizę wydawaną w celu wykonywania pracy w okresie nieprzekraczającym 6 miesięcy w ciągu kolejnych 12 miesięcy. Zarejestrowane oświadczenie podmiot przekazuje zatem cudzoziemcowi, który na jego podstawie uzyskuje w konsulacie polskim kraju stałego zamieszkania cudzoziemca wizę. Oświadczenie oraz wiza uprawniająca do pracy lub odpowiednie zezwolenie na zamieszkanie to dokumenty, które uprawniają obywateli do podjęcia pracy krótkoterminowej w Polsce.
Cudzoziemiec może wykonywać pracę wyłącznie na rzecz pracodawcy, który zarejestrował oświadczenie. W wypadku jego zmiany niezbędne jest zarejestrowanie oświadczenia przez nowego pracodawcę.
Ponadto pracodawca ma obowiązek z ciągu 7 dni od dnia rozpoczęcia pracy zgłosić cudzoziemca do ubezpieczenia społecznego i ubezpieczenia zdrowotnego, co uprawnia cudzoziemca do bezpłatnego korzystania ze świadczeń służby zdrowia (z wyłączeniem umów o dzieło). Pracodawca winien zdawać sobie sprawę, iż niedopełnienie formalności związanych z zatrudnianiem obcokrajowca może wiązać się dla niego z sankcją w postaci kary grzywny zaś dla samego pracownika może skończyć się nałożeniem obowiązku zakazu wjazdu na teren RP.

Jak możemy Ci pomóc?

Zatrudnianie Cudzoziemców

Od lat pomagamy firmom w uzyskaniu wszelkich zezwoleń na pracę i pobyt w Polsce dla cudzoziemców. Kompleksowo zajmujemy się legalizacją pobytu i pracy obcokrajowców, od kart pobytu po odwołania. Z nami zatrudnianie cudzoziemców to tylko formalność.
Scroll to Top Call Now Button