INFOLINIA: +48 535 882 478 / (12) 307 01 76

Prawo Spółek i Działalności gospodarczej

Przygotowywanie projektów uchwał

Kancelaria Prawna Lex Patronum służy pomocą w przygotowywaniu projektów uchwał organów spółek. Uchwały kolegialnych organów spółek stanowią czynności cywilnoprawne. Uchwały walnych zgromadzeń spółek są wielostronnymi czynnościami prawnymi, różniącymi się od umów tym, że dla ich podjęcia i skuteczności jest koniczne aby zostały sporządzone w odpowiedniej formie i przy zachowaniu odpowiedniej procedury. Niedochowanie odpowiedniego trybu zawierania uchwały może w konsekwencji skutkować możliwością jej zaskarżenia. Przy pomocy Kancelarii Lex Patronum wszelkie uchwały zostaną podjęte w zgodzie z przepisami prawa.

Procedura wyłączenia wspólnika

Zasadnicze znaczenie dla prawidłowego funkcjonowania spółki jest współpraca wspólników. W przypadku, gdy spółka jest wieloosobowa czasem istnieje możliwość wyłączenia Wspólnika. Wyłączenie nastąpi, o ile zaistnieją ku temu ważne przyczyny – takie, które uniemożliwiają lub poważnie utrudniają prawidłowe funkcjonowanie spółki. Co istotne, wcale nie muszą być one zawinione przez wspólnika. Może więc chodzić zarówno o nadużywanie przez wspólnika uprawnień w spółce lub nie wykonywanie przez niego obowiązków na rzecz spółki ,jak również o długotrwałą jego chorobę czy pobyt za granicą, a nawet o to, że wspólnik pozostaje z pozostałymi wspólnikami w złych kontaktach interpersonalnych. Wyłączenie wspólnika następuje co do zasady w procesie. 

Ochrona konkurencji

Zgodnie z zapisami ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji uprawnionymi do dochodzenia roszczeń są tylko przedsiębiorcy, chociaż czyny nieuczciwej konkurencji to według ustawy również działania naruszające interesy konsumentów. Z istoty wolnego rynku wynika bowiem, że zachowania przedsiębiorców, które są nieuczciwe wobec konsumentów, zagrażają interesom przedsiębiorców konkurencyjnych. Wśród skonkretyzowanych czynów nieuczciwej konkurencji znajdują się zachowania wymierzone wprost w konkurentów rynkowych takie jak rozpowszechnianie nieprawdziwych wiadomości o innym przedsiębiorcy, naruszenie jego tajemnicy czy też utrudnianie innym przedsiębiorcom dostępu do rynku.

Likwidacja spółek

Proces likwidacji spółki jest finalnym etapem jej funkcjonowania. Zamknięcie etapu funkcjonowania spółki może dojść z różnych powodów. Jeżeli wszyscy wspólnicy są zgodni, spółkę rozwiązać można bez potrzeby przeprowadzania żmudnego postępowania likwidacyjnego. Jeżeli jednak wspólnicy nie mogą dojść do porozumienia kwestii wzajemnych rozliczeń Kancelaria Prawna Lex Patronum służy pomocą
w przeprowadzeniu przez ten proces. Zainicjowanie procesu likwidacji spółki należy również odpowiednio zainicjować również wobec sądu rejestrowego.

Postępowanie upadłościowe

Naczelną zasadą postępowania upadłościowego jest prowadzenie go w taki sposób, aby roszczenia wierzycieli mogły zostać zaspokojone w jak najwyższym stopniu, a jeśli racjonalne względy na to pozwolą – dotychczasowe przedsiębiorstwo dłużnika zostało zachowane. W postępowaniu upadłościowym interes grupowy wierzycieli dominuje nad ich interesami indywidualnymi, co przejawia się między innymi w obowiązywaniu zakazu wszczynania i prowadzenia postępowań egzekucyjnych z masy upadłości,
a także w systemie kolektywnego podejmowania decyzji przez wierzycieli (głosowanie na zgromadzeniu wierzycieli, funkcjonowanie rady wierzycieli). Postępowania upadłościowe umożliwiają także restrukturyzację przedsiębiorstwa dłużnika (np. w drodze układu), a w niektórych przypadkach pozwalają pod pewnymi szczególnymi warunkami na zwolnienie dłużnika z reszty długów.

Przekształcenia spółek

Przekształcenie procedury spółki polega na zmianie jej formy prawnej przy zachowaniu dotychczasowej pozycji rynkowej nazwy czy uzyskanych pozwoleń. Przekształceniu mogą ulegać wszystkie spółki prawa handlowego, tj. spółki jawne, spółki partnerskie, spółki komandytowe, spółki komandytowo – akcyjne, spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz spółki akcyjne, a także spółka cywilna, będąca jedynie stosunkiem obligacyjnym, a nie spółką prawa handlowego. Również przedsiębiorca będący osobą fizyczną wykonującą we własnym imieniu działalność gospodarczą może przekształcić prowadzoną przez siebie działalność w jednoosobową spółkę kapitałową, tj. spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością lub spółkę akcyjną. Nie może natomiast zostać przekształcona spółka w likwidacji, która rozpoczęła podział majątku ani spółka w upadłości. Przeprowadzenie procedury przekształcenia spółki wymaga zachowania szeregu czynności natury formalnej względem sądu rejonowego. Pierwszą z nich jest sporządzenie planu przekształcenia, do którego należy dołączyć wymagane załączniki. Jest on przygotowywany przez zarząd spółki, a w przypadku spółek osobowych (tj. spółek jawnych, partnerskich, komandytowych i komandytowo – akcyjnych) – przez wszystkich wspólników prowadzących sprawy spółki przekształcanej. Plan powinien zostać sporządzony w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Wyjątkiem od formy pisemnej jest przypadek przekształcania jednoosobowej spółki kapitałowej, kiedy to plan powinien przyjąć formę aktu notarialnego. Kancelaria Prawna Lex Patronum służy pomocą w przeprowadzeniu procedury przekształcenia spółki wobec sądu rejestrowego.

Uzyskiwanie koncesji, zezwoleń i innej wymaganej dokumentacji administracyjnej

Działalność koncesjonowana to taka działalność gospodarcza, do której rozpoczęcia konieczne jest uzyskanie koncesji od właściwego organu administracji publicznej, którym najczęściej jest minister. W celu rozpoczęcia niektórych rodzajów działalności niezbędne jest również uzyskanie wpisu do rejestru działalności regulowanej. Kancelaria Prawna Lex Patronum służy pomocą w przejściu procedury wypełnienia odpowiednich formularzy a także uzyskania odpowiednich zezwoleń.

Prawo patentowe, autorskie

Patent jest to prawo do wyłącznego korzystania z wynalazku przez określony czas,
w sposób zarobkowy (przemysłowy, handlowy) na terytorium danego państwa lub państw, przyznane przez kompetentny organ państwowy, regionalny lub międzynarodowy. Prawo ochronne jest to prawo do wyłącznego korzystania ze wzoru użytkowego przez określony czas, w sposób zarobkowy (przemysłowy, handlowy) na terytorium danego państwa lub państw, przyznane przez kompetentny organ państwowy, regionalny lub międzynarodowy. Patent na wynalazek jest prawem, którego udziela Urząd Patentowy w drodze decyzji warunkowej (pod warunkiem udzielania opłaty za pierwszy okres ochrony) na rzecz podmiotu uprawnionego do uzyskania patentu po stwierdzeniu w procedurze pełnego badania, że zostały spełnione warunki wymagane do jego uzyskania. Kancelaria Lex Patronum służy pomocą celem zarejestrowania odpowiedniego patentu.

Back to top