9:00 - 17:00

Godziny Otwarcia od Pon. - Pt.

+48 535 882 478

Umów się na konsultację

Facebook

Fundacja

Kontakt

Szukaj
 

Upadłość Przedsiębiorcy – OLD

Proces ogłoszenia upadłości

Cała procedura upadłości przedsiębiorcy jest procesem niezwykle skomplikowanym i wieloetapowym. Rozpoczyna ją sporządzenie i złożenie do właściwego sądu wniosek o ogłoszenie upadłości. Lex Patronum Kancelaria Prawna służy pomocą w przygotowaniu wniosku, a także reprezentuje upadającą spółkę przed sądem.

Obowiązek przedsiębiorcy do zgłoszenia wniosku o ogłoszenie upadłości następuje w momencie zaistnienia stanu niewypłacalności.

Ponieważ jak wynika z dyspozycji zawartej w ustawie ogłoszenie upadłości ma miejsce wobec dłużnika, który stał się niewypłacalny, zatem podstawą do ogłoszenia upadłości jest powstanie stanu niewypłacalności, czyli kiedy utracił zdolność do wykonywania swoich wymagalnych zobowiązań pieniężnych. Domniemywa się, że przedsiębiorca utracił zdolność do wykonywania swoich wymagalnych zobowiązań pieniężnych, jeżeli opóźnienie w wykonaniu zobowiązań pieniężnych przekracza 3 miesiące.

Z kolei przedsiębiorca będący osobą prawną albo jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej (czyli taki prowadzący działalność w ramach spółki z ograniczoną odpowiedzialnością lub spółki akcyjnej), której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, jest niewypłacalny także wtedy, gdy jego zobowiązania pieniężne przekraczają wartość jego majątku, a stan ten utrzymuje się przez okres przekraczający 24 miesiące. Domniemywa się, że zobowiązania pieniężne przedsiębiorcy przekraczają wartość jego majątku, jeżeli zgodnie z bilansem, jego zobowiązania (z wyłączeniem rezerw na zobowiązania oraz zobowiązań wobec jednostek powiązanych), przekraczają wartość jego aktywów, a stan ten utrzymuje się przez okres przekraczający rok.

Dłużnik jest zobowiązany, nie później niż w terminie 30 dni od dnia, w którym wystąpiła podstawa do ogłoszenia upadłości, zgłosić w sądzie wniosek o ogłoszenie upadłości.

Jeżeli dłużnikiem jest osoba prawna albo inna jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, obowiązek, złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości, spoczywa na każdym, kto na podstawie ustawy, umowy spółki lub statutu ma prawo do prowadzenia spraw przedsiębiorstwa i do jego reprezentowaniasamodzielnie lub łącznie z innymi osobami.

Osoby te ponoszą odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną wskutek niezłożenia wniosku w terminie. 

Konkretnie obowiązek zgłoszenia wniosku o ogłoszenie upadłości dotyczy:

 

1) w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą – osoba, która prowadzi działalność,

2) w przypadku osób prawnych lub innych jednostek organizacyjnych – obowiązek ten spoczywa na każdym, kto na podstawie ustawy, umowy spółki lub statutu ma prawo do prowadzenia spraw dłużnika i do jego reprezentowania, samodzielnie lub łącznie z innymi osobami, tj.:

 

a) w spółkach kapitałowych (spółka z ograniczoną odpowiedzialnością; spółka akcyjna) – członków zarządu,

 

b) w spółkach osobowych (spółka jawna, spółka partnerska, spółka komandytowa, spółka komandytowo-akcyjna) – wspólnicy uprawnieni do reprezentowania spółki,

 

c) w spółkach znajdujących się na etapie likwidacji – likwidator spółki.

Konsekwencje niedopełnienia obowiązku złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości we właściwym terminie :

 

1) odpowiedzialność odszkodowawcza
– osoby zobowiązane do złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości ponoszą odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną wskutek niezłożenia wniosku w terminie określonym w 30 dni, chyba że nie ponoszą winy. Wysokość szkody za niezgłoszenie wniosku w ustawowym terminie w przypadku dochodzenia odszkodowania przez wierzyciela niewypłacalnego dłużnika z tego tytułu została określona w art. 21 ust. 3a ustawy – prawo upadłościowe, który wprowadza domniemanie, iż „szkoda, o której mowa w ust. 3, obejmuje wysokość niezaspokojonej wierzytelności tego wierzyciela wobec dłużnika.”

 

2) zakaz prowadzenia działalności gospodarczej
– sąd może orzec pozbawienie na okres od jednego do dziesięciu lat prawa prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek lub w ramach spółki cywilnej oraz pełnienia funkcji członka rady nadzorczej, członka komisji rewizyjnej, reprezentanta lub pełnomocnika osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą w zakresie tej działalności, spółki handlowej, przedsiębiorstwa państwowego, spółdzielni, fundacji lub stowarzyszenia osoby, która ze swojej winy:

a) będąc do tego zobowiązana z mocy ustawy, nie złożyła w ustawowym terminie wniosku o ogłoszenie upadłości albo

b) faktycznie zarządzając przedsiębiorstwem dłużnika, istotnie przyczyniła się do niezłożenia wniosku o ogłoszenie upadłości w ustawowym terminie.

 

3) odpowiedzialność karna
–  kto, będąc członkiem zarządu spółki albo likwidatorem, nie zgłasza wniosku o upadłość spółki handlowej pomimo powstania warunków uzasadniających według przepisów upadłość spółki – podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku.

Warto wiedzieć, kiedy zgłosić wniosek o ogłoszenie upadłości. Ta wiedza przydatna jest zwłaszcza dla osób będących członkami zarządu upadających spółek. Członek zarządu w przypadku niezgłoszenia wniosku o upadłość w przepisanym terminie może odpowiadać za zobowiązania spółki własnym majątkiem.

Potrzebujesz porady prawnej ws. upadłości przedsiębiorcy?

Skontaktuj się

Zadzwoń lub prześlij zapytanie

Usługi

Kancelaria Prawna Lex Patronum
  • Rejestracja Spółek
  • Upadłość Firmy
  • Upadłość Konsumenta
  • Obsługa Obcokrajowców
  • Porady Prawne Online
  • Odszkodowania