9:00 - 17:00

Godziny Otwarcia od Pon. - Pt.

+48 535 882 478

Umów się na konsultację

Facebook

Fundacja

Kontakt

Szukaj
 

Prawo Spółek

Prawo Spółek i Działalności gospodarczej

PRAWO SPÓŁEK I DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

 

Przygotowywanie projektów uchwał

 

Kancelaria Prawna Lex Patronum służy pomocą w przygotowywaniu projektów uchwał organów spółek. Uchwały kolegialnych organów spółek stanowią czynności cywilnoprawne. Uchwały walnych zgromadzeń spółek są wielostronnymi czynnościami prawnymi, różniącymi się od umów tym, że dla ich podjęcia i skuteczności jest koniczne aby zostały sporządzone w odpowiedniej formie i przy zachowaniu odpowiedniej procedury. Niedochowanie odpowiedniego trybu zawierania uchwały może w konsekwencji skutkować możliwością jej zaskarżenia. Dzięki fachowej pomocy Kancelarii Lex Patronum wszelkie uchwały zostaną podjęte w zgodzie z przepisami prawa.

 

Procedura wyłączenia wspólnika

 

Zasadnicze znaczenie dla prawidłowego funkcjonowania spółki ma zgodna współpraca wspólników. W przypadku spółek kilkuosobowych, prawo przewiduje w określonych przypadkach możliwość wyłączenia Wspólnika. Wyłączenie może nastąpić, o ile zaistnieją ku temu ważne przyczyny uniemożliwiające lub poważnie utrudniające prawidłowe funkcjonowanie spółki. Może być to zarówno nadużywanie przez wspólnika uprawnień w spółce, jak i niewywiązywanie się przez niego z obowiązków wobec spółki spowodowane m.in. długotrwałą chorobą wspólnika, pobytem za granicą, a także konfliktem z pozostałymi wspólnikami. Lex Patronum Kancelaria Prawna oferuje pomoc prawną zarówno wspólnikom chcącym wyłączyć nierzetelnego wspólnika, jak również osobom, którym grozi niesłuszne lub bezprawne wyłączenie.

 

Ochrona konkurencji

 

Zgodnie z zapisami ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, osobami uprawnionymi do dochodzenia roszczeń są tylko przedsiębiorcy, chociaż czyny nieuczciwej konkurencji to według ustawy również działania naruszające interesy konsumentów. Z istoty wolnego rynku wynika bowiem, że zachowania przedsiębiorców, które są nieuczciwe wobec konsumentów, zagrażają interesom przedsiębiorców konkurencyjnych. Wśród skonkretyzowanych czynów nieuczciwej konkurencji znajdują się zachowania wymierzone wprost w konkurentów rynkowych takie jak rozpowszechnianie nieprawdziwych wiadomości o innym przedsiębiorcy, naruszenie jego tajemnicy czy też utrudnianie innym przedsiębiorcom dostępu do rynku. Nasz zespół prawników posiada niezbędne doświadczenie w zakresie reprezentowania interesów przedsiębiorców poszkodowanych czynami nieuczciwej konkurencji oraz oskarżonych o popełnienie takich czynów.

 

Likwidacja spółek

 

Proces likwidacji spółki jest finalnym etapem jej funkcjonowania. Kancelaria Prawna Lex Patronum służy pomocą w przeprowadzeniu przez proces likwidacji spółki zarówno w sytuacji, gdy wspólnicy są zgodni, jak również w przypadku pozostawania wspólników w konflikcie co do sposobu zakończenia działalności i wzajemnych rozliczeń.

 

Postępowanie upadłościowe

 

Naczelną zasadą postępowania upadłościowego jest prowadzenie go w taki sposób, aby roszczenia wierzycieli mogły zostać zaspokojone w jak najwyższym stopniu, a jeśli racjonalne względy na to pozwolą – dotychczasowe przedsiębiorstwo dłużnika zostało zachowane. Postępowania upadłościowe umożliwiają także restrukturyzację przedsiębiorstwa dłużnika (np. w drodze układu), a w niektórych przypadkach pozwalają pod pewnymi szczególnymi warunkami na zwolnienie dłużnika z reszty długów. Lex Patronum Kancelaria Prawna świadczy kompleksowe usługi prawne związane z przeprowadzeniem postępowania upadłościowego, począwszy od skompletowania wymaganej dokumentacji, poprzez doradztwo w zakresie wyboru optymalnego sposobu jego przeprowadzenia, po reprezentację klienta w postępowaniu sądowym.

 

Przekształcenia spółek

 

Procedura przekształcenia spółki polega na zmianie jej formy prawnej przy zachowaniu dotychczasowej pozycji rynkowej, nazwy czy uzyskanych pozwoleń. Przekształceniu mogą ulegać wszystkie spółki prawa handlowego, tj. spółki jawne, spółki partnerskie, spółki komandytowe, spółki komandytowo – akcyjne, spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz spółki akcyjne, a także spółka cywilna, będąca jedynie stosunkiem obligacyjnym, a nie spółką prawa handlowego. Również przedsiębiorca będący osobą fizyczną wykonującą we własnym imieniu działalność gospodarczą może przekształcić prowadzoną przez siebie działalność w jednoosobową spółkę kapitałową, tj. spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością lub spółkę akcyjną. Przeprowadzenie procedury przekształcenia spółki wymaga zachowania szeregu czynności natury formalnej, wymagających wiedzy i doświadczenia z zakresu prawa spółek handlowych i procedury cywilnej. Kancelaria Prawna Lex Patronum służy pomocą w przeprowadzeniu procedury przekształcenia spółki zarówno w zakresie doradztwa na etapie wyboru optymalnej formy prawnej dla prowadzonej przez Państwa działalności, jak i samej procedury przekształcenia oraz uzyskiwania wymaganych koncesji i zezwoleń.

 

 

Prawo własności intelektualnej

 

Kancelaria Lex Patronum oferuje specjalistyczną pomoc prawną przedsiębiorcom chcącym zarejestrować wynalazek, wzór użytkowy, przemysłowy lub uzyskać patent. Podejmujemy również czynności mające na celu przeciwdziałanie naruszeniom posiadanych praw i egzekucji wynikających z ego tytułu roszczeń.

Szukasz pomocy z zakresu prawa spółek i działalności gospodarczej?

Skontaktuj się

Zadzwoń lub prześlij zapytanie

Usługi

Kancelaria Prawna Lex Patronum
  • Rejestracja Spółek
  • Upadłość Firmy
  • Upadłość Konsumenta
  • Obsługa Obcokrajowców
  • Porady Prawne Online
  • Odszkodowania
a

Windykacja Należności

PRZEJDŹ
a

Prawo Pracy

Przejdź
a

Obsługa Prawna Firm

Przejdź