9:00 - 17:00

Godziny Otwarcia od Pon. - Pt.

+48 535 882 478

Umów się na konsultację

Facebook

Fundacja

Kontakt

Szukaj
 

Prawo Pracy

PRAWO PRACY

 

Sporządzanie umów o pracę

 

Prawidłowo skonstruowana umowa o pracę musi regulować podstawowe kwestie dotyczące zatrudnienia pracownika. Podstawową materią regulującą to zagadnienie jest Kodeks pracy a także  Kodeks cywilny. Umowa o pracę powinna zawierać zatem takie elementy, jak: strony, rodzaj umowy, datę jej zawarcia oraz warunki pracy i płacy, a w szczególności rodzaj pracy, miejsce jej wykonywania, wynagrodzenie za pracę, wymiar czasu pracy oraz termin jej rozpoczęcia. Ponadto, strony mogą w umowie zawrzeć także inne zapisy precyzujące stosunek pracy, jednakże w żadnym przypadku nie mogą być one dla pracownika mniej korzystne niż te wynikające z Kodeksu pracy i innych aktów prawnych regulujących stosunek zatrudnienia. Niezależnie od tego czy jesteśmy pracownikiem czy też pracodawcą, warto skorzystać z pomocy prawnika celem odpowiedniego zabezpieczenia przysługujących nam praw.

 

Zakaz konkurencji

 

Kodeks pracy wyróżnia dwa rodzaje umów o zakazie konkurencji. Pierwsza to klauzula zakazu konkurencji zawierana w bezpośrednio w łączącej strony umowie o pracę, rozciągająca się na okres jej trwania. Druga zaś to zakaz konkurencji obowiązujący w okresie następującym po rozwiązaniu umowy o pracę. W świetle prawa działalność konkurencyjną stanowią czynności podejmowane na własną rękę przez pracownika, pokrywające się z zakresem działalności pracodawcy. Pracownik może wykonywać czynności konkurencyjne zarówno na własny rachunek (jako przedsiębiorca) jak i na rachunek osoby trzeciej. Jeżeli pracodawca proponuje pracownikowi zawarcie umowy o zakazie konkurencji w czasie trwania stosunku pracy, to odmowa zawarcia takiej umowy może stanowić przyczynę uzasadniającą wypowiedzenie pracownikowi umowy o pracę. Celem sporządzenia odpowiedniej klauzuli czy też dokonania interpretacji jej zapisów warto skorzystać z pomocy profesjonalnego prawnika.

 

Spory pracownicze

 

W stosunku pracy często dochodzi pomiędzy pracownikami a pracodawcą do konfliktów. Ich podłoża mogą być różne, najczęściej dochodzi do nich na skutek nieuzasadnionego zwolnienia, zaistnienia mobbingu, dyskryminacji czy też odpowiedzialności odszkodowawczej. Stosunek pracy charakteryzuje się swego rodzaju delikatnością. Pracownicy niejednokrotnie boją się utraty pracy czy też napiętnowania w miejscu pracy. Spory pracownicze powinny być zatem w pierwszej kolejności wyjaśniane dzięki przeprowadzeniu mediacji. Niezależnie od tego czy jesteśmy poszkodowanym pracownikiem czy też niesłusznie potraktowanym pracodawcą, Kancelaria Lex Patronum służy pomocą w rozwiązywaniu sporów pomiędzy stronami.

 

Zwolnienia grupowe

 

Zwolenia grupowe to prawnie sformalizowany proces wymagający znajomości wielu przepisów prawa pracy. Pracodawca może rozwiązać stosunek pracy z przyczyn niedotyczących pracowników w drodze wypowiedzenia zawierając porozumienie z zakładową organizacją związkową. Z punktu widzenia pracownika istotne jest, iż z tytułu rozwiązania stosunku pracy w ramach zwolnień grupowych przysługuje mu stosowna odprawa pieniężna. Ponadto, pamiętać trzeba, iż do zwolnień grupowych nie mają zastosowania przepisy dotyczące ochrony niektórych pracowników przed wypowiedzeniem lub rozwiązaniem umowy o pracę, jak np. pracowników w wieku przedemerytalnym. Dla pracodawcy niezwykle ważny jest wymóg osiągnięcia porozumienia w zakresie warunków zwolnień z zakładową organizacją związkową lub przedstawicielem pracowników. Pracodawca musi również dopełnić szeregu wymogów formalnych, bez czego narazić się może na sankcje prawne i dotkliwe kary finansowe. Lex Patronum Kancelaria Prawna świadczy usługi w zakresie opisywanej materii zarówno pracodawcom, jak i pracownikom. Warto skorzystać z pomocy profesjonalisty, by w pełni korzystać ze swoich praw i zadośćuczynić wszystkim obowiązkom przewidzianym w prawie.

Potrzebujesz pomocy związanej z prawem pracy?

Skontaktuj się

Zadzwoń lub prześlij zapytanie

Usługi

Kancelaria Prawna Lex Patronum
  • Rejestracja Spółek
  • Upadłość Firmy
  • Upadłość Konsumenta
  • Obsługa Obcokrajowców
  • Porady Prawne Online
  • Odszkodowania
a

Windykacja Należności

PRZEJDŹ
a

Obsługa Prawna Firm

Przejdź
a

Prawo Spółek

Przejdź