9:00 - 17:00

Godziny Otwarcia od Pon. - Pt.

+48 535 882 478

Umów się na konsultację

Facebook

Fundacja

Kontakt

Szukaj
 

Prawo Administracyjne

Prawo Administracyjne – Lex Patronum

 

Prawo budowlane
Prawo budowlane to najważniejsza polska ustawa z zakresu projektowania, budowy, nadzoru, utrzymania i rozbiórki obiektów budowlanych oraz zasad działania organów administracji publicznej w tym zakresie. Pomoc prawnika może okazać się potrzebna m.in. w sprawach dotyczących sporządzania odwołań od decyzji administracyjnych o warunkach zabudowy, pozwolenia na budowę, miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, ochrony środowiska, prawa wodnego, prawa rolnego oraz w innych sprawach regulowanych decyzjami administracyjnymi np. sprawy o wymeldowanie, sprawy o wywłaszczenie i odszkodowania z tego tytułu.

 

Prawo geodezyjne
Prawo geodezyjne to w głównej mierze dziedzina skupiająca się na rozgraniczeniach nieruchomości.  W pierwszym stadium jest to postępowanie administracyjne przeprowadzane przed wójtem (burmistrzem lub prezydentem). W toku tego postępowania geodeta odtwarza na gruncie przebieg granic na podstawie śladów, znaków granicznych, dokumentów z ewidencji gruntów (map) i punktów osnowy geodezyjnej. Jeżeli nie ma tych danych, geodeta przyjmuje od stron oświadczenia na temat przebiegu granicy. Jeżeli nie ma w tej kwestii dalszego sporu, postępowanie kończy się decyzją administracyjną o ustaleniu przebiegu granicy. Strony mogą również zawrzeć przed geodetą ugodę regulującą przebieg granicy. Strona niezadowolona z rozstrzygnięcia może żądać przekazania sprawy sądowi. Zarówno na etapie administracyjnym jaki i sądowym warto skorzystać z pomocy wyspecjalizowanego prawnika który pomoże nam przejść przez ten proces.

 

Występowanie przed urzędami i sądami administracyjnymi
Postępowanie administracyjne jest w głównej mierze postępowaniem pisemnym. Odpowiednie formułowanie wniosków i odwołań od decyzji administracyjnych wymaga biegłości w znajomości licznych ustaw i rozporządzeń. Jeżeli wyczerpiemy drogę odwoławczą, stronie niezadowolonej z decyzji, która została wydana z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa służy skarga do wojewódzkiego sądu administracyjnego. Zarówno występowanie przed urzędami jaki przed sądami administracyjnymi wymaga jednak biegłości w gąszczu przepisów, których samodzielnie zgłębienie jest niemożliwe bez odpowiedniego przygotowania i czasu poświęconego na ich studiowanie.

 

Wydawania koncesji, zezwoleń
Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej a także szereg innych ustaw szczegółowych (np. ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi nakładają na przedsiębiorcę wymóg uzyskania koncesji lub pozwolenia na wykonywanie określonej działalności gospodarczej.

 

Uzyskania koncesji wymaga wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie:

 

poszukiwania lub rozpoznawania złóż kopalin, wydobywania kopalin ze złóż, bezzbiornikowego magazynowania substancji oraz składowania odpadów w górotworze, w tym w podziemnych wyrobiskach górniczych;

 

wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią i amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym;

 

wytwarzania, przetwarzania, magazynowania, przesyłania, dystrybucji i obrotu paliwami i energią;

 

ochrony osób i mienia

 

rozpowszechniania programów radiowych i telewizyjnych

 

przewozów lotniczych.

 

Pod pojęciem zezwolenia należy rozumieć uprawnienie do wykonywania oznaczonej działalności w sposób zgodny z prawem. Organ zezwalający nie może odmówić wydania zezwolenia na podjęcie i wykonywanie określonej działalności gospodarczej, jeśli przedsiębiorca spełnia wymogi określone przepisami prawa. Zezwolenie nie nadaje przedsiębiorcy nowych praw, a jedynie konkretyzuje je pod względem podmiotowym.

Szukasz rzetelnych usług z zakresu prawa administracyjnego?

Skontaktuj się

Zadzwoń lub prześlij zapytanie

Usługi

Kancelaria Prawna Lex Patronum
  • Rejestracja Spółek
  • Upadłość Firmy
  • Upadłość Konsumenta
  • Obsługa Obcokrajowców
  • Porady Prawne Online
  • Odszkodowania
a

Prawo Rodzinne

PRZEJDŹ
a

Prawo Cywilne

Przejdź
a

Prawo Administ.

Przejdź