9:00 - 17:00

Godziny Otwarcia od Pon. - Pt.

+48 535 882 478

Umów się na konsultację

Facebook

Fundacja

Kontakt

Szukaj

Kompleksowa pomoc w przygotowaniu wszystkich dokumentów niezbędnych do zalegalizowania pobytu i pracy obcokrajowca na terenie Polski.

Świadczymy fachowe doradztwo przy ubieganiu się o uzyskanie karty tymczasowego jak i stałego pobytu czasowego w Polsce.

Kompleksowe usługi związane z obsługą prawną przedsiębiorstw oraz innych podmiotów.

Sprawnie i rzetelnie przeprowadzimy proces rejestracji Twojej spółki. Możesz nam zaufać.

Prawo ubiegania się o Kartę Polaka przysługuje każdemu obywatelowi kraju wchodzącego kiedyś w skład Związku Radzieckiego.

Potrzebujesz pomocy prawnej w celu zalegalizowania pobytu w Polsce?

LEGALIZACJA POBYTU W POLSCE

 

Lex Patronum Kancelaria Prawna udziela kompleksowej pomocy w przygotowaniu wszystkich dokumentów niezbędnych do zalegalizowania pobytu i pracy cudzoziemca na terenie Polski. Nasza praca polega na skompletowaniu wszystkich potrzebnych dokumentów, ich wypełnieniu i złożeniu do odpowiednich instytucji państwowych. Zakończenie naszego zadania ma miejsce w momencie otrzymania przez naszego klienta pozytywnej decyzji o możliwości zatrudnienia pracownika.

 

Uzyskiwanie Karty Pobytu w Polsce

Udzielamy pomocy w uzyskaniu Karty Pobytu, dokumentu potwierdzającego tożsamość cudzoziemca podczas jego legalnego przebywania na terenie Polski. Świadczymy fachowe doradztwo przy ubieganiu się o uzyskanie karty tymczasowego jak i stałego pobytu czasowego w

Polsce. Nasza oferta skierowana jest:

 

– dla osób uczących się

Pomagamy osobom rozpoczynającym lub kontynuującym edukację w polskich placówkach oświatowych uzyskać kartę pobytu na podstawie dokumentów pochodzących ze szkół oraz uczelni wyższych.

 

– prowadzących działalność gospodarczą.

W oparciu o dokumenty firmowe potwierdzające prowadzenie działalności gospodarczej- spółki

 

– pracujących na podstawie umowy o pracę lub umowy zlecenia

Z naszą pomocą kartę pobytu otrzyma każdy cudzoziemiec posiadający zatrudnienie w Polsce w postaci umowy o pracę lub umowy zlecenia, który spełnia wszystkie wymogi formalne. Na podstawie posiadanych, koniecznych do ubiegania się o kartę pobytu dokumentów oraz zaświadczeń, wystąpimy w imieniu naszego klienta o kartę pobytu, i będziemy monitorować na bieżąco jego status aż do jej wydania.

 

– w oparciu o zatrudnienie małżonka

Jeżeli jeden z małżonków posiada stałą pracę i spełnia określone wymagania finansowe a   jego partner / partnerka nie pracuje można starać się dla niego / jej o przyznanie mu karty pobytu na podstawie dochodów osoby pracującej.

 

 

Zaproszenia dla obcokrajowców – pozwolenie na pracę

Kancelaria Lex Patronum zajmuje się przygotowywaniem zaproszeń dla obcokrajowców, których chcą Państwo zatrudnić w swojej firmie, jak również dla partnerów biznesowych zza granicy, z którymi chcą państwo nawiązać współpracę i aby mogli przyjechać do Polski konieczne jest zaproszenie oraz wiza.

 

Oświadczenie o zamiarze powierzenia pracy dla obcokrajowca.

 Na Państwa potrzeby przygotujemy specjalne oświadczenie zezwalające na zatrudnienie obywateli Ukrainy, Armenii, Białorusi, Gruzji, Mołdawii, Rosji, których chcą Państwo zatrudnić w Polsce a przebywają za granicą i aby móc pracować wymagane jest pozwolenie o pracę oraz wiza krajowa.

Zajmujemy się wszystkimi czynnościami proceduralnymi, kompletujemy i wypełnimy wszystkie dokumenty za klienta, oraz reprezentujemy go przed urzędami oraz instytucjami państwowymi.

 

Zaproszenie biznesowe dla firmy.

Profesjonalnie przygotowane zaproszenie biznesowe skierowane dla partnera zagranicznego pozwoli mu na otrzymanie wizy umożliwiające przyjazd do Polski.

 

Firmowe zaproszenie biznesowe wydawane przez wojewodę.

Chcąc współpracować z kontrahentami z zagranicy i umożliwić im przyjazd do Polski celem spotkań biznesowych, u niektórzy z nich wymagane jest posiadanie wizy. Uzyskanie jej i wydanie przez konsula należy potwierdzić po przez pokazanie zaproszenia firmowego zarejestrowanego u wojewody w spisie ewidencji zaproszę. Jako kancelaria prawna w pełni uzyskujemy takie zaproszenia dla naszych klientów.

 

Firmowe zaproszenie dla pracownika wydane przez wojewodę.

Jeżeli chcą Państwo zatrudnić obcokrajowca, który przebywa zagranicą i aby przyjechał do Polski potrzebuje wizy konieczne może być zaproszenie zarejestrowane oraz wydane przez wojewodę. Jako kancelaria skompletujemy za Państwa wymagane dokumenty oraz wystąpimy z wnioskiem do wojewody o zaproszenie.

OBSŁUGA PRAWNA FIRM

 

Lex Patronum Kancelaria Prawna ma do zaoferowania kompleksowe usługi związane z obsługą prawną przedsiębiorstw oraz innych podmiotów w zależności od potrzeb naszych Klientów.

 

Obsługa prawna firm obejmuje m.in. konsultacje w oddziale lub siedzibie klienta, udzielanie bieżących porad w formie korespondencji mailowej, konsultacji telefonicznych, oraz sporządzanie opinii prawnych. Ponadto, Kancelaria oferuje pośredniczenie wykwalifikowanych i doświadczonych pełnomocników w negocjacjach z kontrahentami lub potencjalnymi kontrahentami, przeprowadza audyty prawne oraz reprezentuje klientów przed sądami i organami administracji.

 

Dodatkowo Kancelaria oferuje pełen zakres działań związanych z tworzeniem i funkcjonowaniem przedsiębiorstwa tj.:

– rejestracja spółek kapitałowych (spółki akcyjne, spółki z ograniczona odpowiedzialnością)

– rejestracja spółek osobowych (spółka jawna, spółka komandytowa, spółka partnerska )

– tworzenie umowy i statutu spółki i ich zmiany,

– tworzenie i opiniowanie regulaminów wewnętrznych,

– rejestracja działalności gospodarczej,

– postępowania przed US, ZUS, KRS,

– pomoc prawna przy przygotowywaniu obrad organów spółek,

– opracowanie projektów uchwał,

– pomoc prawna w uzyskiwaniu zezwoleń i koncesji oraz wiele innych usług prawnych związanych z działaniem przedsiębiorstwa.

 

Warto podkreślić, że dzięki szerokiej wiedzy pracowników naszej Kancelarii, mając na uwadze różnorodność i specyfikę poszczególnych branż, potrafimy dopasować sposób działania do potrzeb naszych Klientów, przy jednoczesnym zabezpieczeniu ich interesów.

 

PRAWO SPÓŁEK I DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

 

Przygotowywanie projektów uchwał

Kancelaria Prawna Lex Patronum służy pomocą w przygotowywaniu projektów uchwał organów spółek. Uchwały kolegialnych organów spółek stanowią czynności cywilnoprawne. Uchwały walnych zgromadzeń spółek są wielostronnymi czynnościami prawnymi, różniącymi się od umów tym, że dla ich podjęcia i skuteczności jest koniczne aby zostały sporządzone w odpowiedniej formie i przy zachowaniu odpowiedniej procedury. Niedochowanie odpowiedniego trybu zawierania uchwały może w konsekwencji skutkować możliwością jej zaskarżenia. Dzięki fachowej pomocy Kancelarii Lex Patronum wszelkie uchwały zostaną podjęte w zgodzie z przepisami prawa.

 

Procedura wyłączenia wspólnika

Zasadnicze znaczenie dla prawidłowego funkcjonowania spółki ma zgodna współpraca wspólników. W przypadku spółek kilkuosobowych, prawo przewiduje w określonych przypadkach możliwość wyłączenia Wspólnika. Wyłączenie może nastąpić, o ile zaistnieją ku temu ważne przyczyny uniemożliwiające lub poważnie utrudniające prawidłowe funkcjonowanie spółki. Może być to zarówno nadużywanie przez wspólnika uprawnień w spółce, jak i niewywiązywanie się przez niego z obowiązków wobec spółki spowodowane m.in. długotrwałą chorobą wspólnika, pobytem za granicą, a także konfliktem z pozostałymi wspólnikami. Lex Patronum Kancelaria Prawna oferuje pomoc prawną zarówno wspólnikom chcącym wyłączyć nierzetelnego wspólnika, jak również osobom, którym grozi niesłuszne lub bezprawne wyłączenie.

 

Ochrona konkurencji

Zgodnie z zapisami ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, osobami uprawnionymi do dochodzenia roszczeń są tylko przedsiębiorcy, chociaż czyny nieuczciwej konkurencji to według ustawy również działania naruszające interesy konsumentów. Z istoty wolnego rynku wynika bowiem, że zachowania przedsiębiorców, które są nieuczciwe wobec konsumentów, zagrażają interesom przedsiębiorców konkurencyjnych. Wśród skonkretyzowanych czynów nieuczciwej konkurencji znajdują się zachowania wymierzone wprost w konkurentów rynkowych takie jak rozpowszechnianie nieprawdziwych wiadomości o innym przedsiębiorcy, naruszenie jego tajemnicy czy też utrudnianie innym przedsiębiorcom dostępu do rynku. Nasz zespół prawników posiada niezbędne doświadczenie w zakresie reprezentowania interesów przedsiębiorców poszkodowanych czynami nieuczciwej konkurencji oraz oskarżonych o popełnienie takich czynów.

 

Likwidacja spółek

Proces likwidacji spółki jest finalnym etapem jej funkcjonowania. Kancelaria Prawna Lex Patronum służy pomocą w przeprowadzeniu przez proces likwidacji spółki zarówno w sytuacji, gdy wspólnicy są zgodni, jak również w przypadku pozostawania wspólników w konflikcie co do sposobu zakończenia działalności i wzajemnych rozliczeń.

 

Przekształcenia spółek

Procedura przekształcenia spółki polega na zmianie jej formy prawnej przy zachowaniu dotychczasowej pozycji rynkowej, nazwy czy uzyskanych pozwoleń. Przekształceniu mogą ulegać wszystkie spółki prawa handlowego, tj. spółki jawne, spółki partnerskie, spółki komandytowe, spółki komandytowo – akcyjne, spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz spółki akcyjne, a także spółka cywilna, będąca jedynie stosunkiem obligacyjnym, a nie spółką prawa handlowego. Również przedsiębiorca będący osobą fizyczną wykonującą we własnym imieniu działalność gospodarczą może przekształcić prowadzoną przez siebie działalność w jednoosobową spółkę kapitałową, tj. spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością lub spółkę akcyjną. Przeprowadzenie procedury przekształcenia spółki wymaga zachowania szeregu czynności natury formalnej, wymagających wiedzy i doświadczenia z zakresu prawa spółek handlowych i procedury cywilnej. Kancelaria Prawna Lex Patronum służy pomocą w przeprowadzeniu procedury przekształcenia spółki zarówno w zakresie doradztwa na etapie wyboru optymalnej formy prawnej dla prowadzonej przez Państwa działalności, jak i samej procedury przekształcenia oraz uzyskiwania wymaganych koncesji i zezwoleń.

 

Obsługa nieruchomości

Naszym klientom doradzamy i pomagamy w poszukiwaniu mieszkań, domów, lokali użytkowych, biur oraz magazynów. Dzięki zaangażowaniu pracowników Kancelarii LEX PATRONUM zaoszczędzą Państwo nie tylko czas, ale także pieniądze. Proces poszukiwania odpowiedniego budynku, spełniającego wszelkie oczekiwania zostanie znacznie skrócony, dzięki czemu pomieszczenia natychmiastowo będą do Państwa dyspozycji.

 

Rachunek bankowy

Przeprowadzamy szczegółowe porównanie wszystkich aktualnych ofert dotyczących zakładania rachunku bankowego w polskich bankach. Na podstawie analizy zaproponujemy Państwu najlepsze rozwiązanie pod względem jakości obsługi klienta, jak i pod względem ekonomicznym. Oferujemy jednocześnie pomoc w wypełnieniu wszystkich niezbędnych formalności związanych z otwarciem rachunku w wybranym banku.

REJESTRACJA SPÓŁEK

 

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością może być utworzona przez jedną albo więcej osób w każdym celu prawnie dopuszczalnym. Spółka z o.o. jest najbezpieczniejszą formą prowadzenia działalności gospodarczej. Za zobowiązania spółki, nie odpowiadają jej wspólnicy lecz sama spółka. Kapitał zakładowy (minimalny kapitał zakładowy w spółce z o.o. wynosi 5 000 zł) dzieli się na udziały o równej lub nierównej wartości nominalnej, które muszą zostać objęte poprzez wniesienie wkładów pieniężnych lub aportowych (niepieniężnych, takich jak np. nieruchomość czy samochód). Wspólnicy nie prowadzą co do zasady spraw spółki, obowiązek ten został scedowany na zarząd, który może być zarówno wieloosobowy jak i jednoosobowy. Reguły funkcjonowania spółki takie, jak podział zysku i uczestnictwo w stratach, zasady reprezentacji czy czas trwania spółki, powinny znaleźć odzwierciedlenie w umowie spółki, która sporządzana jest pod rygorem nieważności w formie aktu notarialnego.

 

Istnieje również możliwość założenia spółki z o.o. za pośrednictwem sieci Internet. Metoda ta jest zdecydowanie szybsza (skraca czas do siedmiu prognozowanych dni roboczych) tańsza (350 zł opłaty sądowej zamiast 600 zł) oraz mniej sformalizowana. Do skorzystania z tej opcji niezbędne jest jednak posiadanie profilu zaufanego EPUAP lub certyfikowanego podpisu elektronicznego. Do założenia profilu zaufanego lub podpisu elektronicznego wymagane jest posiadanie numeru PESEL. W przypadku braku nadanego numeru PESEL powołanie spółki może nastąpić jedynie w formie aktu notarialnego.

 

 

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. to w rzeczywistości spółka komandytowa, w której komplementariuszem jest spółka z o.o. Spółka z o.o. jako wspólnik spółki komandytowej – komplementariusz odpowiada za zobowiązania całym swoim majątkiem. Rozwiązanie to jest szczególnie korzystne dla przedsiębiorców nie tylko ze względu na zasady ponoszenia odpowiedzialności wobec potencjalnych wierzycieli, ale także ze względów podatkowych i finansowych. Zwrócić należy uwagę, iż spółka komandytowa nie podlega obowiązkowi odprowadzania podatku CIT. Koszty założenia spółki z o.o. sp. k w której jedyny wspólnik jest prezesem zarządu sp. z o.o. i jednocześnie komandytariuszem są jednak podwójne. Funkcjonowanie w ramach tego podmiotu wymaga bowiem założenia dwóch odrębnych spółek.

 

Ustawodawca celem przyśpieszenia procesu rejestracji spółki komandytowej przewidział również możliwość jej rejestracji za pośrednictwem sieci Internet. Procedura rejestracji internetowej, skraca czas rejestracji do prognozowanych siedmiu dni roboczych a także wiąże się ze znacznie niższą opłatą sądową (350 zł).  Do skorzystania z tej opcji niezbędne jest jednak posiadanie profilu zaufanego EPUAP lub certyfikowanego podpisu elektronicznego. Do założenia profilu zaufanego lub podpisu elektronicznego wymagane jest posiadanie numeru PESEL. W przypadku braku nadanego numeru PESEL powołanie spółki może nastąpić jedynie w formie aktu notarialnego.

 

Spółka Komandytowa – sp.k.

Spółka komandytowa to spółka w której wspólnicy prowadzą wspólne przedsiębiorstwo, aczkolwiek odpowiedzialność jednego z nich – komandytariusza jest ograniczona do wysokości tzw. sumy komandytowej. W przypadku braku możliwości zaspokojenia wierzycieli z majątku spółki, drugi ze wspólników zwany komplementariuszem, za zobowiązania spółki odpowiada całym swoim majątkiem osobistym. To jednak komplementariusz prowadzi co do zasady wszelkie sprawy spółki i reprezentuje ją na zewnątrz. Komandytariusz może reprezentować spółkę jedynie jako jej pełnomocnik. Spółka komandytowa to zatem w założeniu spółka w której jeden ze wspólników ma pomysł, chce go realizować poprzez własną pracę, drugi zaś pragnie dofinansować działalność bez ponoszenia zbędnego ryzyka gospodarczego. Zasady funkcjonowania spółki określa jej umowa, która w przypadku spółki komandytowej powinna zostać sporządzona w formie aktu notarialnego. Spółka komandytowa powstaje z chwilą wpisu do rejestru. Celem odpowiedniego jej zgłoszenia do Krajowego Rejestru Sądowego, należy przedłożyć w sądzie właściwym ze względu na miejsce jej przyszłej siedziby, odpowiednio wypełnione formularze. W dokumentach tych należy w sposób sformalizowany przedstawić ogół informacji dotyczących zasad funkcjonowania nowo powstającego podmiotu. Kancelaria Lex Patronum służy pomocą w przygotowaniu projektu umowy spółki komandytowej, który zostanie następnie wkomponowany w treść aktu notarialnego. Nasz zespół służy także pomocą w przygotowaniu odpowiednich formularzy zgłoszeniowych do sądu rejestracyjnego.

 

Ustawodawca celem przyśpieszenia procesu rejestracji spółki komandytowej przewidział również możliwość jej rejestracji za pośrednictwem sieci Internet. Procedura rejestracji internetowej, skraca czas rejestracji do prognozowanych siedmiu dni roboczych a także wiąże się ze znacznie niższą opłatą sądową (350 zł). Do skorzystania z tej opcji niezbędne jest jednak posiadanie profilu zaufanego EPUAP lub certyfikowanego podpisu elektronicznego. Do założenia profilu zaufanego lub podpisu elektronicznego wymagane jest posiadanie numeru PESEL. W przypadku braku nadanego numeru PESEL powołanie spółki może nastąpić jedynie w formie aktu notarialnego.

 

Kancelaria Lex Patronum, proponuje również powołanie spółki komandytowej w której komplementariuszem pozostaje wspólnik prowadzący działalność w formie spółki z o.o. Rozwiązanie to jest szczególnie korzystne ze względu na zasady odpowiedzialności prawnej a także złagodzenie formy opodatkowania.

KARTA POLAKA

 

Czym dokładnie jest Karta Polaka?

To specjalny dokument wydawany cudzoziemcom przez polskie państwo. Posiadanie Karty Polaka jest świadectwem przynależności danej osoby do narodu polskiego. Warto wiedzieć, że otrzymanie Karty Polaka nie jest równoznaczne z jednoczesnym otrzymaniem obywatelstwa polskiego, czy też uzyskania prawa do stałego pobytu na terytorium Polski. Karta Polaka nie uprawnia również cudzoziemca do przekraczania granic Polski bez konieczności posiadania ważnej wizy.

 

Kto ma prawo ubiegać się o Kartę Polaka?

Prawo ubiegania się o Kartę Polaka przysługuje każdemu obywatelowi kraju wchodzącego kiedyś w skład Związku Radzieckiego. Cudzoziemiec musi jednocześnie spełnić następujące warunki:

 

– cudzoziemiec powinien udokumentować swoje związki z Polską poprzez potwierdzenie znajomości języka polskiego na poziomie przynajmniej podstawowym, jednocześnie uznając język polski za ojczysty. Oprócz tego niezbędne jest wykazanie znajomości i kultywowanie polskich tradycji oraz obyczajów

– cudzoziemiec powinien złożyć w obecności konsula pisemną deklarację świadczącą o przynależności do narodu polskiego

– cudzoziemiec powinien dowieść, że przynajmniej jeden z rodziców lub dziadków lub dwoje pradziadków było Polakami lub posiadało obywatelstwo polskie. Cudzoziemiec ma możliwość przedstawienia wydanego przez upoważnione do tego organizacje polskie zaświadczenia świadczącego o jego czynnym zaangażowaniu na rzecz rozwoju języka polskiego i kultury polskiej, wsparcia polskiej mniejszości narodowej w kraju jego zamieszkania w ciągu ostatnich 3 lat.

Aktualności

Sprawdź aktualności na Facebooku Lex Patronum Kraków:

fb

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Publikacje Kancelarii Lex Patronum w mediach

Sprawdź: