9:00 - 17:00

Godziny Otwarcia od Pon. - Pt.

+48 535 882 478

Umów się na konsultację

Facebook

Fundacja

Kontakt

Szukaj

Kompleksowa pomoc w przygotowaniu wszystkich dokumentów niezbędnych do zalegalizowania pobytu i pracy obcokrajowca na terenie Polski.

Świadczymy fachowe doradztwo przy ubieganiu się o uzyskanie karty tymczasowego jak i stałego pobytu czasowego w Polsce.

Kompleksowe usługi związane z obsługą prawną przedsiębiorstw oraz innych podmiotów.

Sprawnie i rzetelnie przeprowadzimy proces rejestracji Twojej spółki. Możesz nam zaufać.

Prawo ubiegania się o Kartę Polaka przysługuje każdemu obywatelowi kraju wchodzącego kiedyś w skład Związku Radzieckiego.

Potrzebujesz pomocy prawnej w celu zalegalizowania pobytu w Polsce?

KARTA POLAKA

 

Czym dokładnie jest Karta Polaka?

To specjalny dokument wydawany cudzoziemcom przez polskie państwo. Posiadanie Karty Polaka jest świadectwem przynależności danej osoby do narodu polskiego. Warto wiedzieć, że otrzymanie Karty Polaka nie jest równoznaczne z jednoczesnym otrzymaniem obywatelstwa polskiego, czy też uzyskania prawa do stałego pobytu na terytorium Polski. Karta Polaka nie uprawnia również cudzoziemca do przekraczania granic Polski bez konieczności posiadania ważnej wizy.

 

Kto ma prawo ubiegać się o Kartę Polaka?

Prawo ubiegania się o Kartę Polaka przysługuje każdemu obywatelowi kraju wchodzącego kiedyś w skład Związku Radzieckiego. Cudzoziemiec musi jednocześnie spełnić następujące warunki:

 

– cudzoziemiec powinien udokumentować swoje związki z Polską poprzez potwierdzenie znajomości języka polskiego na poziomie przynajmniej podstawowym, jednocześnie uznając język polski za ojczysty. Oprócz tego niezbędne jest wykazanie znajomości i kultywowanie polskich tradycji oraz obyczajów

– cudzoziemiec powinien złożyć w obecności konsula pisemną deklarację świadczącą o przynależności do narodu polskiego

– cudzoziemiec powinien dowieść, że przynajmniej jeden z rodziców lub dziadków lub dwoje pradziadków było Polakami lub posiadało obywatelstwo polskie. Cudzoziemiec ma możliwość przedstawienia wydanego przez upoważnione do tego organizacje polskie zaświadczenia świadczącego o jego czynnym zaangażowaniu na rzecz rozwoju języka polskiego i kultury polskiej, wsparcia polskiej mniejszości narodowej w kraju jego zamieszkania w ciągu ostatnich 3 lat.

Aktualności

Sprawdź aktualności na Facebooku Lex Patronum Kraków:

fb

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Publikacje Kancelarii Lex Patronum w mediach

Sprawdź: