INFOLINIA: +48 535 882 478 / (12) 307 01 76

Usługi prawne

Porady prawne
Kancelaria Lex Patronum służy pomocą w szerokim spektrum spraw z różnych dziedzin prawa. Odpowiedzi udzielamy w siedzibie Kancelarii lub za pisemnie za pośrednictwem Internetu lub drogą tradycyjną. Niektóry rodzaj spraw wymaga jednak szerokiej analizy przepisów szczegółowych ustaw lub rozporządzeń. Niezależnie od zagadnienia nasz zespół dołoży wszelkich starań celem udzielania Państwu wyczerpującej odpowiedzi.

Analiza sprawy
Celem odpowiedniego doradzenia klientowi dalszej strategii procesowej, prawnik musi zapoznać się z całokształtem dokumentacji dotyczącym rozpatrywanej sprawy. W zależności od stopnia skomplikowania sprawy a także ilości dokumentów, radca prawny musi poświęcić czas aby wyrazić swoją opinię na temat dalszych kroków prawnych a także zapatrywań na wynik sprawy.

Wgląd w akta sprawy
Celem sporządzenia odpowiedniego pisma w toku rozpoczętego już postępowania, prawnik potrzebuje wglądu w akta sprawy. Musi on zapoznać się z dotychczasowym stanowiskiem stron a także ze zgłaszanymi już wnioskami dowodowymi a także protokołami z rozpraw. Całokształt pisma będzie zatem uwarunkowany uprzednio zgłaszanymi dokumentami. Wgląd w akta sprawy może okazać się również niezbędny ażeby prawidłowo ocenić stan postępowania a także szanse na jego pozytywne rozstrzygnięcie.

Sporządzanie pozwu/wniosku inicjującego postępowanie sądowe
Pozew będący pierwszym pismem w sprawie sądowej jest najważniejszym dokumentem inicjującym postępowanie karne. Celem prawidłowego jego złożenia należy wypełnić jednak szereg wymogów natury formalnej oraz podać ścisłe dowody na poparcie stawianych przez nas tez.  Każde pismo procesowe, w tym również pozew powinno zawierać:

 1. oznaczenie sądu, do którego jest skierowane, imię i nazwisko lub nazwę stron, ich przedstawicieli ustawowych i pełnomocników;
 2. oznaczenie rodzaju pisma;
 3. osnowę wniosku lub oświadczenia oraz dowody na poparcie przytoczonych okoliczności;
 4. podpis strony albo jej przedstawiciela ustawowego lub pełnomocnika;
 5. wymienienie załączników.

Oprócz tych wymagań, które można określić jako podstawowe dla każdego pisma procesowego, należy również uczynić zadość warunkom szczególnym, przewidzianym dla pozwu. Na podstawie art. 187 Kodeksu postępowania cywilnego należy wskazać, iż pozew powinien dodatkowo zawierać:

 1. dokładnie określone żądanie, a w sprawach o prawa majątkowe także oznaczenie wartości przedmiotu sporu, chyba że przedmiotem sprawy jest oznaczona kwota pieniężna;
 2. przytoczenie okoliczności faktycznych uzasadniających żądanie, a w miarę potrzeby uzasadniających również właściwość sądu.

Sporządzenie odpowiedniego pozwu determinuje zatem cały późniejszy proces a od jego jakości zależeć może nawet wynik ostatecznego rozstrzygnięcia. Warto zatem udać się do kompetentnego prawnika których sporządzi dla nas to jakże ważne pismo.

Pozostałe pisma procesowe
Po zainicjowaniu postępowania pozwem lub odpowiednim wnioskiem, niejednokrotnie pojawia się potrzeba doprecyzowania stanowiska, sporządzenia zarzutów do opinii biegłego a także ustosunkowania się do twierdzeń strony przeciwnej. W tym celu nie wystarczy złożenie odpowiedniego oświadczenia na rozprawie lecz należy złożyć odpowiednie pismo. Ażeby nasze stanowisko zostało wyrażone w sposób najpełniejszy warto zwrócić się do prawnika który sporządzi dla nas odpowiednie pismo zabezpieczające nasze żądania.

Apelacja
Jeżeli wyrok Sądu I Instancji jest dla Ciebie niekorzystny pamiętaj, że służy Ci prawo złożenia apelacji. Sporządzenie prawidłowej apelacji zgodnie z wymogami formalnymi i w odpowiednim przypisanym terminie jest trudnym zadaniem. Ponadto przed napisaniem apelacji należy wnieść wniosek o sporządzenie uzasadnienia. Kancelaria Lex Patronum służy pomocą w sporządzaniu środka odwoławczego w postaci apelacji zgodnie ze stanowiskiem strony. Celem sporządzenia środka odwoławczego prawnik powinien zapoznać się jednak z całokształtem materiału zgromadzonego przed sądem I instancji.

Skarga kasacyjna
Skarga kasacyjna to nadzwyczajny środek zaskarżenia przysługujący od prawomocnego wyroku lub postanowienia w przedmiocie odrzucenia pozwu albo umorzenia postępowania kończących postępowanie w sprawie, wydanego przez sąd II instancji. Skarga kasacyjna jest niedopuszczalna w sprawach o prawa majątkowe, w których wartość przedmiotu zaskarżenia jest niższa niż pięćdziesiąt tysięcy złotych,
a w sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych – niższa niż dziesięć tysięcy złotych. Jednakże w sprawach z zakresu ubezpieczeń społecznych skarga kasacyjna przysługuje niezależnie od wartości przedmiotu zaskarżenia w sprawach
o przyznanie i o wstrzymanie emerytury lub renty oraz o objęcie obowiązkiem ubezpieczenia społecznego. Skarga kasacyjna jest także niedopuszczalna w sprawach:

 1. o rozwód, o separację, o alimenty, o czynsz najmu lub dzierżawy oraz
  o naruszenie posiadania,
 2. dotyczących kar porządkowych, świadectwa pracy i roszczeń z tym związanych oraz o deputaty lub ich ekwiwalent,
 3. rozpoznanych w postępowaniu uproszczonym.

Skarga kasacyjna jest pismem które sporządzić może tylko radca prawny lub adwokat. Skarga kasacyjna zostanie rozpoznana jedynie gdy w sprawie występuje istotne zagadnienie prawne, istnieje potrzeba wykładni przepisów prawnych budzących poważne wątpliwości lub wywołujących rozbieżności w orzecznictwie sądów lub zachodzi nieważność postępowania.

Reprezentacja
Odpowiednie zaprezentowania swojego stanowiska na rozprawie może wymagać wsparcia specjalisty. Odpowiednie zaakcentowanie twierdzeń oraz zadawanie pytań świadkom może znacząco wpłynąć na pozytywne rozstrzygnięcie sprawy. Nasz zespół służy pomocą w prowadzeniu spraw toczących się przed sądami I jak II instancji.
W bardziej skomplikowanych sprawach celem odpowiedniego przygotowania się do rozprawy prawnik będzie musiał dogłębnie przeanalizować składaną dokumentację
a także akta dotychczas prowadzonego postępowania.

Sporządzanie umów
Większość czynności dokonywanych pomiędzy osobami fizycznymi czy też prawnymi, wymaga odpowiedniego uregulowania odpowiednią umową. Podstawowe elementy niezbędne do odpowiedniego sformułowania umowy zawiera Kodeks cywilny. Celem zabezpieczenia interesów strony do umowy muszą zostać jednak zawarte odpowiednie klauzule. Klauzulę mogą dotyczyć kar umownych, odstępnego, zadatku, siły wyższej a także innych zasad. Kancelaria Lex Patronum służy pomocą w sporządzaniu różnego rodzajów umów takich jak: umowy spółek, zlecenia, dzieło, spedycji i innych.

Back to top