INFOLINIA: +48 535 882 478 / (12) 307 01 76

Prawo rodzinne

Postępowanie rozwodowe
W zależności czy małżonkowie są zgodni w kwestii obopólnego rozstania czy też wina jednego z małżonków jest ewidentna, postępowanie rozwodowe to trudny i emocjonalny proces. Z samym rozwodem wiąże się także szereg dodatkowych kwestii takich jak uregulowanie władzy rodzicielskiej, kontaktów z dziećmi, czy zasad korzystania z wspólnego mieszkania na czas postępowania. Istotną rolę odgrywają również kwestie alimentacyjne. Po przeprowadzonym postępowaniu należy również odpowiednio podzielić dotychczasowy majątek wspólny. Pomoc prawnika w takim postępowaniu może okazać się nieodzowna. Kwestia ustalenia stopnia winy w rozkładzie więzi, kwestie dotyczące uregulowania kontaktów z dziećmi to skomplikowane zagadnienia wymagające odpowiedniego specjalisty.

Separacja
Instytucja separacji zbliżona jest do rozwodu, aczkolwiek nie kończy jeszcze definitywnie małżeństwa. Separacja prawna polega w Polsce na uchyleniu wspólnoty małżeńskiej, jednak bez prawa wstępowania przez małżonków w nowy związek małżeński oraz bez zniesienia niektórych obowiązków wiążących małżonków, w tym obowiązku wzajemnej pomocy. Przesłanką separacji jest zupełny (lecz nie trwały) rozkład pożycia małżonków rozumiany jako całkowity zanik więzi psychicznej, fizycznej oraz gospodarczej pomiędzy małżonkami. Nie można jej jednak orzec, jeżeli z tego powodu ucierpiałoby dobro wspólnych małoletnich dzieci małżonków lub jeżeli udzielenie separacji byłoby sprzeczne z zasadami współżycia społecznego. Separację można natomiast orzec na zgodny wniosek małżonków, gdy nie mają oni wspólnych małoletnich dzieci. Sąd nie orzeka wówczas o winie rozkładu pożycia, lecz następują takie skutki, jakby żaden z małżonków nie ponosił winy. Według prawa polskiego orzeczenie separacji wywołuje skutki w dużym stopniu podobne do orzeczenia rozwodu. Zasadnicza różnica między rozwodem a separacją polega na tym, iż orzeczenie separacji nie powoduje ustania małżeństwa. Wskutek orzeczenia separacji ustaje wspólność majątkowa pomiędzy małżonkami, nie działa również domniemanie pochodzenia od męża matki dziecka urodzonego po upływie 300 dni od ustania separacji. Ustaje jednak obowiązek wspólnego pożycia.

Postępowanie alimentacyjne
Możliwość zasądzenia alimentów na dziecko uzależniona jest od wykazania dwóch powiązanych ze sobą przesłanek – usprawiedliwionych potrzeb dziecka oraz możliwości zarobkowych zobowiązanego do ich opłacania.  Zasadniczo obowiązek alimentacyjny trwa dopóki dziecko nie jest w stanie utrzymywać się samodzielnie. Z reguły nawet dorosłe dziecko, które uczy się lub studiuje, powinno być jednak utrzymywane przez rodziców. Wobec Sądu należy zatem odpowiednio uzasadnić, iż zobowiązany jest w stanie łożyć na utrzymanie dziecka, opisać sytuację majątkową swoją oraz pozwanego a także, dokonać obliczeń wydatków ponoszonych na rzecz dziecka. Odpowiednio sporządzony pozew, oprócz wymogów formalnych dla pism procesowych musi ponadto zawierać konkretne dowody w postaci np. dokumentów, rachunków czy zaświadczeń. Pomoc prawnika przy sporządzeniu takiego wniosku oraz późniejsza reprezentacja może spowodować zasądzenie na rzecz dziecka adekwatnych alimentów związanych z jego potrzebami.

Podział majątku wspólnego
Podziału majątku wspólnego można dokonać na etapie postępowania rozwodowego lub bezpośrednio po jego zakończeniu. Podziału majątku po ustaniu małżeństwa można nastąpić na dwa sposoby – umownie lub sądowo. Podział umowny możliwy jest w sytuacji, gdy strony są w stanie porozumieć się w kwestii podziału. Wówczas wystarczy umowa pomiędzy stronami, której przedmiotem będzie sposób podziału majątku pomiędzy byłych małżonków. Jeżeli jednak między byłymi małżonkami istnieje silny spór, niezbędnym będzie uregulowanie tej kwestii w sposób sądowy. Procesowe rozdzielenie majątków, zasadniczo, obejmuje całość majątku wspólnego – jedynie z bardzo ważnych powodów, sąd może dokonać podziału jego części. W toku postępowania sąd ustala skład i wartość majątku, ustala istniejące pomiędzy stronami roszczenia oraz dokonuje ostatecznie podziału majątku. W przedmiotowym postępowaniu strony mogą dochodzić ustalenia nierównych podziałów, zwrotu wydatków i nakładów, z majątku osobistego jednego z małżonków do majątku wspólnego, bądź z majątku wspólnego na rzecz majątku jednego z małżonków. Postępowanie podziałowe wymaga odpowiednio przygotowanych dowodów, w tym celu warto skorzystać z profesjonalnej pomocy prawnika.

Back to top