INFOLINIA: +48 535 882 478 / (12) 307 01 76

(Polski) Prawo pracy

Sporządzanie umów o pracę

Prawidłowo skonstruowana umowa o pracę musi regulować podstawowe kwestie dotyczące zatrudnienia pracownika. Podstawową materią regulującą to zagadnienie jest Kodeks pracy a także w Kodeks cywilny. Umowa o pracę powinna zawierać zatem takie elementy, jak: strony, rodzaj umowy, datę jej zawarcia oraz warunki pracy i płacy, a w szczególności rodzaj pracy, miejsce jej wykonywania, wynagrodzenie za pracę, wymiar czasu pracy oraz termin jej rozpoczęcia. Ponadto strony mogą w umowie zawrzeć także inne zapisy precyzujące stosunek pracy, jednakże w każdym przypadku nie mogą być one dla pracownika mniej korzystne niż te wynikające z Kodeksu pracy i innych aktów prawnych regulujących stosunek zatrudnienia. Niezależnie od tego czy jesteśmy pracownikiem czy też pracodawcą, warto skorzystać z pomocy prawnika celem odpowiedniego zabezpieczenia przysługujących nam praw.

 

Zakaz konkurencji

Kodeks pracy wyróżnia dwa rodzaje umów o zakazie konkurencji. Pierwsza to klauzula zakazu konkurencji zawierana w bezpośrednio w łączącej strony umowie o pracę rozciągająca się na okres jej trwania, druga zaś to zakaz konkurencji na okres po jej rozwiązaniu. Definiując działalność konkurencyjną należy stwierdzić iż są to  czynności podejmowane przez pracownika, pokrywające się z zakresem działalności pracodawcy. Pracownik może wykonywać czynności konkurencyjne zarówno na własny rachunek (jako przedsiębiorca) jak i na rachunek osoby trzeciej. Jeżeli pracodawca proponuje pracownikowi zawarcie umowy o zakazie konkurencji w czasie trwania stosunku pracy, to odmowa zawarcia takiej umowy może stanowić przyczynę uzasadniającą wypowiedzenie pracownikowi umowy o pracę. Celem sporządzenia odpowiedniej klauzuli czy też dokonania interpretacji jej zapisów warto skorzystać z pomocy profesjonalnego prawnika.

Spory pracownicze

W stosunku pracy często dochodzi pomiędzy pracownikami a pracodawcą do konfliktów. Ich podłoża mogą być różne, najczęściej dochodzi do nich na skutek nieuzasadnionego zwolnienia, zaistnienia mobbingu, dyskryminacji czy też odpowiedzialności odszkodowawczej. Stosunek pracy, charakteryzuje się swego rodzaju delikatnością. Pracownicy niejednokrotnie boją się utraty pracy czy też napiętnowania w miejscu pracy. Spory pracownicze powinny być zatem w pierwszej kolejności wyjaśniane dzięki przeprowadzeniu mediacji. Niezależnie od tego czy jesteśmy poszkodowanym pracownikiem czy też niesłusznie potraktowanym pracodawcą, Kancelaria Lex Patronum służy pomocą w rozwiązywaniu sporów pomiędzy stronami.

 

Zwolnienia grupowe

Zwolenia grupowe czyli mówiąc potocznie redukcja stanu zatrudnienia to prawnie sformalizowany proces wymagający znajomości wielu przepisów prawa pracy. Pracodawca może rozwiązać stosunek pracy z przyczyn niedotyczących pracowników w drodze wypowiedzenia zawierając porozumienie z zakładową organizacją związkową. Pracownikowi z tytułu rozwiązania stosunku pracy w ramach zwolnień grupowych przysługuje odprawa pieniężna. Warto zauważyć, iż do zwolnień w ramach zwolnień grupowych nie mają zastosowania przepisy dotyczące ochrony niektórych pracowników przed wypowiedzeniem lub rozwiązaniem umowy o pracę, np. pracowników w wieku przedemerytalnym. Oprócz wspomnianego porozumienia z organizacją związkową lub przedstawicielstwem pracowników należy dopełnić także szeregu innych wymogów formalnych takich jak dla przykładu zawiadomienie Urzędu pracy. Jeżeli jesteśmy pracodawcą planującym redukcję lub pracownikiem obawiającym się o swoje miejsce pracy warto skorzystać z pomocy profesjonalisty, który udzieli nam fachowej porady w tej materii.

 

Back to top