INFOLINIA: +48 535 882 478 / (12) 307 01 76

Rejestracja spółek

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Może być utworzona przez jedną albo więcej osób w każdym celu prawnie dopuszczalnym. Spółka z o.o. jest najbezpieczniejszą formą prowadzenia działalności gospodarczej. Za zobowiązania spółki, nie odpowiadają jej wspólnicy lecz sama spółka.

Kapitał zakładowy (minimalny kapitał zakładowy w spółce z o.o. wynosi 5 000 zł) dzieli się na udziały o równej lub nierównej wartości nominalnej, które muszą zostać objęte poprzez wniesienie wkładów pieniężnych lub aportowych (niepieniężnych, takich jak np. nieruchomość czy samochód). Wspólnicy nie prowadzą co do zasady spraw spółki, obowiązek ten został scedowany na zarząd, który może być zarówno wieloosobowy jak i jednoosobowy. Reguły funkcjonowania spółki takie, jak podział zysku i uczestnictwo w stratach, zasady reprezentacji czy czas trwania spółki, powinny znaleźć odzwierciedlenie w umowie spółki, która sporządzana jest pod rygorem nieważności w formie aktu notarialnego.

Istnieje również możliwość założenia spółki z o.o. za pośrednictwem sieci Internet. Metoda ta jest zdecydowanie szybsza (skraca czas do dwóch prognozowanych dni roboczych) tańsza (350 zł opłaty sądowej zamiast 600 zł) oraz mniej sformalizowana.

Korzystając z usług Wirtualnego Biura przy jednoczesnej rejestracji spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w systemie online wynagrodzenie przysługujące Kancelarii to zaledwie 600 zł netto.

Lex Patronum Kancelaria Prawna służy pomocą zarówno w tradycyjnym pisemnym procesie rejestracji tj. sporządzeniu projektu umowy spółki i wypełnieniu formularzy zgłoszeniowych do sądu rejestrowego jak internetowym.

 

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. to w rzeczywistości spółka komandytowa w której,  komplementariuszem jest spółka z o.o. Spółka z o.o. jako wspólnik spółki komandytowej – komplementariusz odpowiada za zobowiązania całym swoim majątkiem. Rozwiązanie to jest szczególnie korzystne dla przedsiębiorców nie tylko ze względu na zasady ponoszenia odpowiedzialności wobec potencjalnych wierzycieli, ale także ze względów podatkowych i finansowych. Zwrócić należy uwagę, iż spółka komandytowa nie podlega obowiązkowi odprowadzania podatku CIT. Koszty założenia spółki z o.o. sp. k w której jedyny wspólnik jest prezesem zarządu sp. z o.o. i jednocześnie komandytariuszem są jednak podwójne. Funkcjonowanie w ramach tego podmiotu wymaga bowiem założenia dwóch odrębnych spółek.

Celem uproszczenia i przyśpieszenia tego procesu, przewidziano możliwość zarejestrowania obu rodzajów spółek za pośrednictwem sieci Internet. Opcja ta skraca czas rejestracji i jest znacznie tańsza (koszt zarejestrowania jednej spółki wynosi 350 zł w wersji elektronicznej zamiast tradycyjnego 600 zł).

Korzystając z usług Wirtualnego Biura przy jednoczesnej rejestracji spółki z o.o. oraz spółki komandytowej w systemie online wynagrodzenie przysługujące Kancelarii do zaledwie 1250 zł netto.

 

Spółka komandytowa

Spółka komandytowa to spółka w której wspólnicy prowadzą wspólne przedsiębiorstwo, aczkolwiek odpowiedzialność jednego z nich – komandytariusza jest ograniczona do wysokości tzw. sumy komandytowej. W przypadku braku możliwości zaspokojenia wierzycieli z majątku spółki, drugi ze wspólników zwany komplementariuszem, za zobowiązania spółki odpowiada całym swoim majątkiem osobistym. To jednak komplementariusz prowadzi co do zasady wszelkie sprawy spółki i reprezentuje ją na zewnątrz. Komandytariusz może reprezentować spółkę jedynie jako jej pełnomocnik. Spółka komandytowa to zatem w założeniu spółka w której jeden z wspólników ma pomysł, chce go realizować poprzez własną pracę, drugi zaś pragnie dofinansować działalność bez ponoszenia zbędnego ryzyka gospodarczego. Zasady funkcjonowania spółki określa jej umowa, która w przypadku spółki komandytowej powinna zostać sporządzona w formie aktu notarialnego. Spółka komandytowa powstaje z chwilą wpisu do rejestru. Celem odpowiedniego jej zgłoszenia do Krajowego Rejestru Sądowego, należy przedłożyć w sądzie właściwym ze względu na miejsce jej przyszłej siedziby, odpowiednio wypełnione formularze. W dokumentach tych należy w sposób sformalizowany przedstawić ogół informacji dotyczących zasad funkcjonowania nowo powstającego podmiotu. Kancelaria Lex Patronum służy pomocą w przygotowaniu projektu umowy spółki komandytowej, który zostanie następnie wkomponowany w treść aktu notarialnego. Nasz zespół służy także pomocą w przygotowaniu odpowiednich formularzy zgłoszeniowych do sądu rejestracyjnego.

Ustawodawca celem przyśpieszenia procesu rejestracji spółki komandytowej przewidział również możliwość jej rejestracji za pośrednictwem sieci Internet. Procedura rejestracji internetowej, skraca czas rejestracji do prognozowanych dwóch dni roboczych a także wiąże się ze znacznie niższą opłatą sądową (350 zł zamiast 600 zł). Korzystając z usług Wirtualnego Biura i rejestracji spółki komandytowej w systemie online wynagrodzenie przysługujące Kancelarii to zaledwie 600 zł netto.

Kancelaria Lex Patronum, proponuje również powołanie spółki komandytowej w której komplementariuszem pozostaje wspólnik prowadzący działalność w formie spółki z o.o. Rozwiązanie to jest szczególnie korzystne ze względu na zasady odpowiedzialności prawnej a także złagodzenie formy opodatkowania.

 

Spółka komandytowo-akcyjna

Spółka komandytowo-akcyjna jest spółką mającą na celu prowadzenie przedsiębiorstwa, w której wobec wierzycieli za zobowiązania spółki co najmniej jeden wspólnik odpowiada bez ograniczenia (komplementariusz) zaś co najmniej jeden wspólnik jest akcjonariuszem. Wymagany przepisami prawa kapitał zakładowy spółki komandytowo-akcyjnej wynosi 50 000 zł. Spółka komandytowo-akcyjna jest spółką przewidzianą dla wspólników mających pomysł, chęć jego realizacji oraz dysponujących odpowiednimi środkami. Udział akcjonariuszy sprawia, iż spółka nie jest ściśle zhermetyzowana i ma dość płyną zmienność składu osobowego. Spółka komandytowo-akcyjna pomimo, iż zaliczana jest przez ustawodawcę do spółek osobowych prawa handlowego, zawiera wiele elementów przewidzianych dla spółek kapitałowych. W spółce komandytowo-akcyjnej walnym organem decyzyjnym jest zgromadzenie wspólników. Dla sprawnego funkcjonowania i kontrolowania działalności przedsiębiorstwa istnieje możliwość powołania rady nadzorczej (w spółkach
w których występuje powyżej 25 akcjonariuszy, jej powołanie jest obowiązkowe). Podobnie jak inne spółki osobowe (jawna, partnerska, komandytowa) spółka ta powstaje dopiero z chwilą wpisu do rejestru. Zasady funkcjonowania spółki komandytowej muszą zostać uregulowane w jej statucie, sporządzanym w formie aktu notarialnego. Osoby podpisujące statut stają się założycielami spółki. Aby statut nabrał mocy prawnej, muszą podpisać się pod nim wszyscy komplementariusze. 

Lex Patronum Kancelaria Prawna służy pomocą w przygotowaniu projektu statutu spółki, który zostanie następnie wkomponowany w treść aktu notarialnego. Nasz zespół przygotuje również wszelkie wymagane formularze rejestrowe, niezbędne do prawidłowego zarejestrowania spółki w Krajowym Rejestrze Sądowym.

 

Spółka akcyjna

Spółka akcyjna jest spółką kapitałową (minimalny kapitał zakładowy spółki akcyjnej to 100 000 zł) w której wspólnicy (akcjonariusze) w zależność od ilości posiadanych akcji, mają mniejszy lub większy wpływ na jej funkcjonowanie. W ramach spółek akcyjnych działają największe przedsiębiorstwa, dysponujące dużym kapitałem i realizujące duże inwestycje. Bieżąca działalność spółki akcyjnej, w związku z rozdrobnieniem kapitału została w dużej mierze scedowana na jej organy – zarząd, którego zadaniem jest prowadzenie spraw spółki i jej reprezentacja oraz na radę nadzorczą sprawującą stały nadzór nad działalnością spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności. Zasady funkcjonowania organów a także wszystkie inne aspekty jej funkcjonowania powinny zostać ujęte w statucie spółki akcyjnej, sporządzanym w formie aktu notarialnego. Zawiązanie spółki akcyjnej następuje z chwilą zawiązania wszystkich akcji.

Lex Patronum Kancelaria Prawna służy pomocą w przygotowaniu projektu statutu spółki, innych dokumentów wymaganych do jej prawidłowego założenia, a także w wypełnieniu wszelkich niezbędnych formularzy zgłoszeniowych do Krajowego rejestru sądowego.

 

Jednoosobowa działalność gospodarcza

Założenie jednoosobowej działalności gospodarczej następuje poprzez złożenie odpowiedniego wniosku w Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej. Wniosek złożyć można za pośrednictwem formularza elektronicznego lub w formie tradycyjnej we właściwym urzędzie gminy. Prawidłowo przygotowany wniosek niezależnie od swojej formy, winien zawierać określenie przedmiotu działalności nowo powoływanego podmiotu wg. PKD. Kancelaria Lex Patronum, służy pomocą nie tylko w przygotowaniu odpowiedniego wniosku wraz z doborem kodów PKD odpowiadających profilowi przedsiębiorcy, ale także dzięki współpracy z doradcami podatkowymi przedstawi Państwu najdogodniejszą opcję opodatkowania.

Korzystając z usług Wirtualnego Biura przy rejestracji jednoosobowej działalności wynagrodzenie przysługujące Kancelarii to tylko kwota 300 zł netto.

 

Spółka cywilna

Teoretycznie rzecz ujmując, spółka cywilna nie jest spółką, lecz swego rodzaju umową, dzięki której wspólnicy będący przedsiębiorcami przez wniesienie odpowiednich wkładów zobowiązują się dążyć do osiągnięcia założonego przez nich celu. Umowa spółki cywilnej musi zostać sporządzona na piśmie i zawierać przynajmniej podstawowe zasady jej funkcjonowania. Umowa spółki cywilnej powinna określać zatem zasady podziału zysku i uczestnictwa w stratach, reguły jej reprezentacji wobec osób trzecich, czas na jaki została powołana a także zasady jej rozwiązania. Wkład wspólnika może polegać zarówno na wniesieniu konkretnej kwoty pieniężnej jak i na wniesieniu do spółki własności lub innych praw a także świadczeniu usług na jej rzecz. Wspólnik samodzielnie nie może rozporządzać udziałem we wspólnym majątku wspólników ani udziałem w poszczególnych składnikach tego majątku. W czasie trwania spółki wspólnik nie może również domagać się podziału majątku spółki. Za zobowiązania powołanej spółki, każdy ze wspólników odpowiada solidarnie wespół z pozostałymi wspólnikami.

Lex Patronum Kancelaria Prawna służy pomocą w przygotowaniu umowy spółki cywilnej, określającej zasady jej działalności i zabezpieczającej interesy każdego z wstępujących do niej wspólników.

 

Spółka jawna

Spółka jawna to spółka w której Wspólnicy prowadzą przedsiębiorstwo pod własną firmą. W ramach spółki jawnej, każdy ze wspólników odpowiada za zobowiązania spółki bez ograniczeń całym swoim majątkiem i co do zasady każdy z nich ma prawo ją reprezentować. Umowa spółki jawnej jest sporządzana w zwykłej formie pisemnej i powinna zawierać firmę (określenie spółki), jej siedzibę, przedmiot działalności a także prawidłowe określenie wnoszonych przez każdego ze wspólników wkładów. Spółka jawna powstaje dopiero z chwilą jej wpisu do rejestru. Zgłoszenie spółki jawnej do Krajowego Rejestru Sądowego wymaga prawidłowego uzupełnienia wielu formularzy przewidzianych przez ustawodawcę.

Lex Patronum Kancelaria Prawna służy pomocą w przygotowaniu umowy zabezpieczającej interesy wspólników pod względem prawnym i podatkowym a także wypełni za Państwa całą wymaganą przepisami dokumentację zgłoszeniową. Klienci dysponujący podpisem elektronicznym lub profilem zaufanym EPUAP (Kancelaria służy pomocą w ich uzyskiwaniu) mogą skorzystać z opcji rejestracji internetowej. Procedura internetowa skraca czas rejestracji do nawet dwóch dni roboczych, a także wiążę się z niższą stawką opłaty sądowej (350 zł zamiast 600 zł).

Korzystając z usług Wirtualnego Biura przy jednoczesnej rejestracji spółki jawnej w systemie online  wynagrodzenie przysługujące Kancelarii to tyko kwota 600 zł  netto.

 

Spółka partnerska

Zasady funkcjonowania spółki partnerskiej opierają się na regułach dotyczących działalności spółki jawnej. Podstawową cechą odróżniającą jednak spółkę partnerską od jawnej jest fakt, iż partner (wspólnik) nie odpowiada za zobowiązania spółki powstałe w związku z wykonywaniem przez pozostałych partnerów zawodu w spółce, jak również za zobowiązania spółki będące następstwem działań lub zaniechań osób zatrudnionych przez spółkę na podstawie umowy o pracę lub innego stosunku prawnego, które podlegały kierownictwu innego partnera przy świadczeniu usług związanych z przedmiotem działalności spółki. Podstawy działania spółki partnerskiej powinny zostać precyzyjnie sformułowane w umowie spółki, która sporządzana jest w zwykłej formie pisemnej. Umowa spółki partnerskiej określa zatem jej firmę (nazwę), siedzibę, określenie zawodów wykonywanych przez partnerów, ich wkłady, a także szereg innych wymogów przewidzianych przez ustawodawcę w Kodeksie spółek handlowych. Spółka partnerska powstaje z chwilą jej wpisania do Krajowego Rejestru Sądowego. Zainicjowanie procedury rejestracyjnej poprzedzone jest pieczołowitym przygotowaniem szeregu formularzy określających szczegółowo wszelkie aspekty dotyczące zakładanej spółki.

Lex Patronum Kancelaria Prawna służy pomocą w przygotowaniu umowy spółki partnerskiej zabezpieczającej odpowiednio interesy partnerów pod względem prawnym i podatkowym. Nasz zespół w sposób profesjonalny przygotuje również dla Państwa wszelkie przewidziane przez ustawodawcę formularze zgłoszeniowe.

Back to top